обл. Варна, с. Тутраканци
Земеделска земя,Лозе
1/2 /ЕДНА ВТОРА/ ИД.ЧАСТ ОТ ЛОЗЕ – 0,223 дка /нула декара и двеста двадесет и три кв.м./, трета категория, находящо се в местността „Кара солан“, имот № 105008 /едно нула пет нула нула осем/по картата на землището. От 10.09.2024 до 17:00 часа на 10.10.2024 ще се проведе публична продан по описа на ЧСИ Людмил Станев....
Вижте повече
обл. Варна, с. Тутраканци
Земеделска земя,Лозе
1/2 /ЕДНА ВТОРА/ ИД.ЧАСТ ОТ ЛОЗЕ – 0,548 дка /нула декара и петстотин четиридесет и осем кв.м./, трета категория, находящо се в местността „Кара солан“, с.Тутраканци, Община Провадия, Област Варна, имот № 105021 /едно нула пет нула две едно/ по картата на землището От 10.09.2024 до 17:00 часа на 10.10.2024 ще се проведе публична продан...
Вижте повече
обл. Варна, с. Тутраканци
Земеделска земя,Лозе
1/2 /ЕДНА ВТОРА/ ИД. ЧАСТ ОТ ЛОЗЕ от 0,569 дка /нула декара и петстотин шестдесет и девет кв.м./, трета категория, находящо се в местността „Кара солан“, с. Тутраканци, Община Провадия, Област Варна, имот № 106014 /едно нула шест нула едно четири/ по картата на землището, при граници /съседи/: №000036 – Полски път на Общинска, №...
Вижте повече
обл. Русе, гр. Русе
Парцел,УПИ
Продава се урегулиран поземлен имот с идентификатор 63427.268.47, област Русе, община Русе, гр. Русе, м. МЕРАТА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 16 805 кв. м, стар номер 014029 Имотът има неправилна форма, доближаваща се до правоъгълник и 84 м лице на бул. България, част от път...
Вижте повече
обл. Варна, с. Николаевка
Земеделска земя,Ливада
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51584.122.30 (пет едно пет осем четири точка едно две две точка три нула), находящ се в село Николаевка, община Суворово, област Варна, местност „МАЛКАЯ“, с площ от 1000кв.м. (хиляда квадратни метра), представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: Ливада, трета категория на земята. При граници и съседи на поземления имот:...
Вижте повече
обл. Добрич, гр. Каварна
Лозе
Поземлен имот с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, в местността Лозя под гората , с площ от 626 /шестстотин двадесет и шест/ кв.м., представляваща имот с идентификатор 35064.125.37/три, пет, нула, шест, четири, точка, едно, две, пет, точка, три, седем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каварна, общ.Каварна, при граници и съседи поземлени имоти с...
Вижте повече
обл. Добрич, с. Храброво
РЗП: 67 m2
Еднофамилна къща,Къща
ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА със застроена площ от 67 кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра/, идентификатор 77390.501.33.1 /седем, седем, три, девет, нула, точка, пет, нула, едно, точка,три, три, точка, едно/, брой етажи 1 /един/ . – 1/8 ид. ч. (една осма идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ...
Вижте повече
обл. Шумен, с. Дибич
Земеделска земя,Нива
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 20938.7.3 с площ от 6 000,00 квадратни метра, попадащ в земеделската територия на село Дибич, местност „СУВАТА“, община Шумен, област Шумен, с НТП – нива, категория – 3 /трета/ Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 998/2021 г.,по описа на ЧСИ Даниела...
Вижте повече
обл. Шумен, с. Дибич
Земеделска земя,Нива
½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 20938.60.1 с площ от 4 800,00 квадратни метра, попадащ в земеделската територия на село Дибич, местност „БУНАРДЖИК“, община Шумен, област Шумен, с НТП – нива, категория – 3 /трета/ Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 998/2021 г.,по описа на ЧСИ Даниела...
Вижте повече