Лични данни

За „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД (Дружеството) защитата на личните данни и осигуряването на прозрачност относно обработването им са важен аспект от дейността ни. В тази връзка и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защитата на данните), представяме на Вашето внимание обща информация за нас и за обработването на лични данни от наша страна в различните взаимоотношения, в които участваме.

Данни за контакт с нас

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, ЕИК 203670940, е вписанo в Търговския регистър и е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. Адресът на дружеството е в гр. София, ж.к. Люлин-10, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офиссграда Лабиринт, ет. 2, офис 4.

С нас можете да се свържете на телефон 0700 45 600 и на електронна поща office@theagency.bg.

Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД е адв. Йоанна Иванова от Адвокатско дружество „Гугушев и партньори, ЕИК 176026301. По въпроси, свързани с обработването на лични данни от страна на „Агенция за събиране на вземанията“ ЕАД, можете да се свържете с длъжностното лице на електронна поща office1@gugushev.com.

Права по Общия регламент относно защитата на данните

Субектите на лични данни имат следните права при обработването на техни лични данни:

 • право на достъп – имате право да получите от нас информация за това дали се обработват лични данни, свързани с Вас; имате право да получите достъп до данните и информация във връзка с обработването;

 • право на коригиране – можете да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас, както и да предоставите допълнителни данни;

 • право на изтриване – имате право да поискате изтриване на данните Ви и имате правото данните Ви да бъдат изтрити, освен в случаите, когато е налице основание за обработването им;
 • право на ограничаване на обработването – това право можете да упражните в следните ситуации: а) когато оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността им; б) когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; в) когато Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; г) Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси;

 • право на възражение срещу обработването – имате право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството;

 • право на преносимост на данните – имате право данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друга организация в случаите, когато те се обработват по автоматичен начин и на основание Вашето съгласие или договор;
 • право на оттегляне на съгласието – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време (когато основанието за обработване на лични данни е съгласието); оттеглянето на съгласието действа занапред и не се отразява на даденото преди оттеглянето съгласие;
 • права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – имате право да не бъдете обект на правните последици от решение, взето единствено въз основа на автоматизирано обработване или профилиране;

 • право на жалба – ако счетете, че ние обработваме Вашите лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 и на електронен адрес kzld@cpdp.bg; моля преди това да се свържете с нас, за да предприемем мерки незабавно да защитим Вашите права.

Правата си по Общия регламент относно защитата на данните можете да упражните по някой от следните начини:

 • като подадете писмено заявление до Дружеството по електронен път чрез специализираната платформа на интернет адрес: https://dpo.amatas.com/?token=5ce8e94a3bb6f0267469fd962bd425a9; или

 • като подадете писмено заявление по електронен път на следния електронен адрес: dpo@amatas.eu; моля за целта да използвате следния образец или да подадете заявление, което включва реквизитите, посочени в образеца;

 • като подадете писмено заявление до Дружеството лично или по пощата на адрес: гр. София 1335, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис-сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4; моля за целта да използвате следния образец или да подадете заявление, което включва реквизитите, посочени в образеца.

Информация за обработването на лични данни от наша страна в различните взаимоотношения, в които участваме, можете да намерите в следващите препратки:

Обработване на лични данни на длъжници по прехвърлени към „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД

Обработване на лични данни във връзка с отношения със съконтрагенти на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД

Обработване на лични данни на кандидати за работа в „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД

Обработване на лични данни на адвокати, нотариуси, синдици, частни съдебни изпълнители и др.

Обработване на информация чрез интернет страницата на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД

Обработване на лични данни при ползване на приложение за чат нa Chatify