Поверителност и лични данни

За „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД (Дружеството) защитата на личните данни и осигуряването на прозрачност относно обработването им са важен аспект от дейността ни. В тази връзка и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защитата на данните /”ОРЗД”), представяме на Вашето внимание обща информация за нас и за обработването на лични данни от наша страна в различните взаимоотношения, в които участваме.

Данни за контакт с нас

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, ЕИК 203670940, е вписано в Търговския регистър и е администратор на лични данни по смисъла на законодателството в областта на защитата на личните данни, включително на ОРЗД. Адресът на дружеството е в гр. София, ж.к. Люлин-10, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис-сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4.

С нас можете да се свържете на телефон 0700 45 600 и на електронна поща office@theagency.bg. Моля да насочвате исканията си и всякакви въпроси във връзка със защитата и обработката на личните Ви данни на имейл dpo@theagency.bg

Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на даннитена „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД е адв. Румяна Йорданова. По въпроси, свързани с обработването на лични данни от страна на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, можете да се свържете с длъжностното ни лице на електронна поща dpo@theagency.bg

Права по Общия регламент относно защитата на данните

В качеството Ви на субект на лични данни имате следните права в случай че обработваме Ваши лични данни:

 • право на достъп – имате право да получите от нас информация за това дали се обработват лични данни, свързани с Вас; имате право да получите достъп до данните и информация във връзка с обработването;
 • право на коригиране – можете да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас, както и да предоставите Ваши допълнителни данни;
 • право на изтриване – имате право да поискате изтриване на данните Ви и имате правото данните Ви да бъдат изтрити, освен в случаите, когато е налице основание за обработването им; Така например, в случай че ние сме задължени по силата на закон или друг нормативен акт да съхраним Вашите данни, няма да можем да уважим искането Ви да изтрием данните.
 • право на ограничаване на обработването – това право можете да упражните в следните ситуации: а) когато оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността им; б) когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им (например в случай че можете да реферирате към тези данни пред трети лица или организации); в) когато Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции (напр. в случай че е необходимо да докажете пред трето лице изпълнение на задълженията си за изплащане на дълга); г) Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси (докато проверяваме, дали действително обработката ни засяга преимуществено интересите Ви, можете да изискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Все пак, молим да имате предвид, че , ако сме задължени по закон да продължим обработката няма да можем да уважим искането Ви);
 • право на възражение срещу обработването – имате право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството (така напр. ако считате, че Вашите интереси преимуществено са накърнени и не е налице друго основание за обработката на личните Ви данни от “Агенция за събиране на вземания” ЕАД);
 • право на преносимост на данните – имате право данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друга организация в случаите, когато те се обработват по автоматичен начин и на основание Вашето съгласие или договор;
 • право на оттегляне на съгласието – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време (когато основанието за обработване на лични данни е съгласието); оттеглянето на съгласието действа занапред и не се отразява на даденото преди оттеглянето съгласие) т.е. обработването на данните преди момента на оттегляне на съгласието Ви е законосъобразно и оттеглянето не означава, че сме задължени да заличим данните Ви);
 • права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – имате право да не бъдете обект на правните последици от решение, взето единствено въз основа на автоматизирано обработване или профилиране;
 • право на жалба – ако мислите, че ние обработваме Вашите лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 и на електронен адрес kzld@cpdp.bg; моля преди това да се свържете с нас, за да предприемем мерки незабавно да защитим Вашите права.

Правата си по Общия регламент относно защитата на данните можете да упражните по някой от следните начини:

 • като подадете заявление по електронен път на следния електронен адрес: dpo@theagency.bg; моля за целта да използвате следния образец или да подадете заявление, което включва реквизитите, посочени в образеца;
 • като подадете писмено заявление до Дружеството лично или по пощата на адрес: гр. София 1335, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис-сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4; моля за целта да използвате следния образец или да подадете заявление, което включва реквизитите, посочени в образеца.

Допълнителна и още по-конкретна информация за целите, основанията и сроковете на обработването на лични данни от наша страна в различните взаимоотношения, в които участваме, можете да намерите в следващите препратки:

Обработване на лични данни на длъжници по прехвърлени към „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД вземания

Обработване на лични данни във връзка с отношения със съконтрагенти на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД

Обработване на лични данни на кандидати за работа в „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД

Обработване на лични данни на адвокати, нотариуси, синдици, частни съдебни изпълнители и др.

Обработване на информация чрез интернет страницата на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД

Обработване на лични данни при ползване на приложение за чат на Chatify