ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ

Уважаеми потребители, молим да се запознаете с Общите условия за регистрация и за извършване на плащания на задължения през виртуален ПОС терминал, преди да използвате възможността да създадете потребителски профил и/или да заплатите задължението си онлайн през сайта https://online.theagency.bg/. Използването на сайта означава, че сте съгласни и приемате настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ I. ОБХВАТ.

 1. Настоящите Общите условия за регистрация и за извършване на плащания на задължения през виртуален ПОС терминал (наричани по долу „Общи условия”) уреждат:
 • условията и реда, по които „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 203670940 (наричано по-долу АСВ и/или Дружеството), предоставя възможност на лицата или техните представители да заплащат задълженията си онлайн, през сайта на Дружеството – https://online.theagency.bg/.
 • условията и реда във връзка със създаването, използването и закриването на потребителски профил през сайта на Дружеството – https://online.theagency.bg/.
 1. АСВ предоставя на лицата възможност да заплащат задълженията си към Дружеството по електронен път, чрез виртуален ПОС терминал, посредством дебитна или кредитна карта през платежна система, осигурена от банка, с която АСВ има сключен договор.
 2. Сайта позволява плащане без регистрация и плащане чрез регистрация и създаване на потребителски профил.

РАЗДЕЛ II. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО. ДЕФИНИЦИИ.

 1. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Д-р Петър Дертлиев“ № 25, офис – сграда „Лабиринт“, ет.2, офис 4 е финансова институция, вписана в публичния Регистър на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ), поддържан от Българската народна банка, под номер BGR00353, с основен предмет на дейност: придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.).
 2. За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини ще имат следното значение:

Банка/та“ означава „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 128001319, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №79 Интернет страница: https://www.allianz.bg/. Компетентен надзорен орган: Българска народна банка.

Потребител” означава всяко лице, което използва Виртуалния ПОС терминал за заплащане на задължения към АСВ или което има създаден потребителски профил.

Потребителски профил“ означава индивидуален запис в системата на Дружеството, създаван за всяко физическо лице или юридическо лице, имащо неплатено задължение към „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД , който позволява на лицето да получи информация за задълженията си. Потребителски профил може да бъде създаден само на лица, които имат неплатени задължения към „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД, съгласно процедурата описана в раздел III от настоящите Общи условия. Потребителите достъпват потребителския си профил с уникална комбинация от потребителско име и парола за интернет страницата на услугата.

Потребителско име“ – за потребителско име се използва електронния адрес на лицето, въведен в регистрационната форма, който служи и за идентификация и достъп до услугата през интернет страницата на Дружеството;

Парола“ означава уникална комбинация от цифри, букви и символи, които служат за идентификация, и само в комбинация с определено потребителско име, осигурява достъп до потребителския профил през интернет страницата на Дружеството;

Виртуален ПОС терминал“ означава логически дефинирано устройство в картовата система на банка, чрез което се извършват електронни плащания на задължения през интернет страницата на АСВ при използване на банкова карта в режим онлайн. Платформата се обслужва изцяло от информационните системи на Банката, с която АСВ е сключило договор за обслужване на разплащания с местни и международни дебитни или кредитни карти в интернет, без наличието на други посредници за обработка на транзакциите.

РАЗДЕЛ III. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 1. Основната цел на потребителския профил e онлайн достъп до информация за задълженията на потребителя към Дружеството и възможност за директно плащане на същите през виртуален ПОС терминал.
 2. Потребител може да бъде само физическо или юридическо лице, което има поне едно непогасено задължение към Дружеството.
 3. Всеки Потребител има право само на един потребителски профил. Създаването на друг акаунт за Потребителя или за друго лице е забранено и невъзможно.
 4. За да бъде създаден потребителски профил, Потребителя трябва да се регистрира еднократно, като попълни регистрационната форма достъпна на https://online.theagency.bg/. Полетата за регистрация е необходимо да бъдат попълнени коректно и въведените данни да бъдат точни и верни. В хода на регистрацията от Потребителя ще бъде изискано да създаде парола, с която след това ще достъпва потребителския си профил. Паролата, която Потребителя ще създаде трябва да бъде достатъчно надеждна и сложна така, че да не може да бъде лесно разпозната от трети лица и която трябва да отговаря на минимум следните условия – да съдържа минимум осем символа, в това число поне една главна буква, един специален символ и една цифра.
 5. След като Потребителят попълни регистрационната форма, е необходимо да се запознае с настоящите Общи условия и да изрази съгласието си с тях, чрез отбелязване „ Съгласявам се с общите условия“ и завърши регистрацията като изпрати онлайн регистрационната форма, натискайки виртуалния бутон „Регистрация“ в края на формата.
 6. След изпращане на регистрационната форма, заявката минава през процес на идентификация и в случай, че отговаря на критериите и бъде одобрена, на въведения в регистрационната форма електронен адрес /имейл/. Потребителят ще получи писмо, съдържащо линк, чрез който трябва да потвърди регистрацията си.
 7. След успешното потвърждаване на регистрацията, потребителският профил ще бъде активиран и Потребителят ще има възможност да влезе в профила си, използвайки потребителското си име и парола.
 8. Потребителският профил позволя на Потребителя:
 • да получава справка за задълженията си към Дружеството, а именно: размер на задълженията, информация за предходните кредитори по задълженията, дата на отпускане на кредита, извършени плащания към Дружеството, дължими и неплатени суми.
 • да заплаща суми по задълженията си чрез виртуален ПОС терминал.
 1. С цел да се избегне злоупотреба с потребителския профил и личните данни, Потребителят се задължава да не предоставя паролата си за достъп в https://online.theagency.bg/ на трети лица, както и да не я записва и съхранява на какъвто и да е вид носител или във форма, която да позволява узнаването й от трети лица.
 2. Ако Потребителят забележи, че неговите данни за достъп са били изгубени, откраднати, използвани неправомерно или използвани по някакъв друг неоторизиран начин, както и във всеки случай, на подозрение за неоторизиран достъп до потребителския профил, е необходимо незабавно да уведоми „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД на следния електронен адрес – office@theagency.bg или по телефона – на номер 070045600. Възможно е временно достъпа да потребителския профил да бъде спрян, до изясняване на ситуацията и/или да бъде изискано от потребителят да смени паролата си.
 3. При всякакви проблеми и запитвания във връзка потребителския профил, Потребителят може да използва менюто често задавани въпроси на https://theagency.bg/ или да се свърже с „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД на посочените в предходната точка данни за контакт.
 4. В случай, че Потребителят желае да закрие потребителския си профил, е необходимо да изпрати заявка на следния електронен адрес – close@theagency.bg. Данните събрани през потребителския профил на съответния Потребител се съхраняват към досието на същия за сроковете и при условията на вътрешните политики на АСВ.

РАЗДЕЛ IV. ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ САЙТА.

 1. АСВ предоставя възможност на потребителите или техните представители да заплащат задълженията, които АСВ е придобило по силата на сключени договори за цесия и по които същото се явява кредитор, онлайн, през сайта на Дружеството – https://online.theagency.bg/, чрез Виртуален ПОС терминал.
 2. Плащането може да се извърши с дебитна карта или кредитна карта MasterCard, Maestro, Visa и VisaElectron.
 3. Плащането може да се извърши през създадения от Потребителя потребителски профил, както и без регистрация от менюто „Бързо плащане“. За да използва опцията „Бързо плащане“ е необходимо Потребителят да разполага с уникалния идентификационен код на задължението си, който да въведе в полето „Номер на кредит“.
 4. При избора на метод за плащане, Потребителят ще бъде прехвърлен към защитена страница на Банката, където трябва да въведе данните на картата си (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност и име на картодържателя). За идентифицирането като картодържател, платежният сървър на обслужващата банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации.
 5. Трансферът на суми се осъществява през системата на Банката, а не през интернет сайта на АСВ, като отговорността за осъществяване на транзакцията е на Банката, а не на АСВ. При възникнали технически проблеми с трансфера, Потребителят следва да се свърже с Банката.
 6. В случай, че Потребителят уведоми писмено АСВ, че надлежно е извършил плащане към Дружеството, но същото не е отразено от АСВ като извършено, АСВ предприема незабавни мерки за изясняване на случая като използва посредничеството и съдействието на Банката. АСВ своевременно уведомява Потребителя за резултата от извършеното проучване.
 7. В случай на измама или неоторизирано използване на Вашата дебитна/кредитна карта от трети лица, АСВ не носи никаква отговорност, включително, ако институцията издала Вашата дебитна/кредитна карта удържи средства от Вас заради неоторизирани транзакции.

РАЗДЕЛ V. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. При неточнoсти, грешно изпълнение на транзакцията и всякакви други оспорвания и въпроси във връзка с транзакция, Потребителят може да подаде писмено запитване/възражение до АСВ, на посочените контакти на интернет сайта на Дружеството https://theagency.bg/. АСВ предприема незабавни мерки за изясняване на случая. АСВ своевременно уведомява Потребителя за резултата от извършеното проучване.
 2. АСВ и Потребителят ще полагат усилия и ще се стремят да уреждат всички възникнали помежду им спорове извънсъдебно, чрез преговори и на основата на взаимно разбирателство и отстъпки.
 3. Възникналите спорове между страните, по отношение на извършени плащания чрез Виртуалния ПОС терминал, се уреждат по взаимно съгласие, след предявена писмена претенция от страна на Потребителя или негов упълномощен представител или по съдебен ред, пред компетентния български съд, съгласно приложимото българско законодателство.

РАЗДЕЛ VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Личните данни, които Потребителят предоставя на АСВ във връзка със създаване на потребителския си профил и при извършване на плащания през Виртуалния ПОС терминал, се обработват и съхраняват от АСВ в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за данните, които идентифицират АСВ като администратор на лични данни и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, целите и правното основание за обработването на личните данни, включително и когато обработването е необходимо с цел защита на легитимния интерес на АСВ; категориите получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от страна на АСВ, както и информация за начина, по който същите могат да бъдат упражнени; и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на физическите лица, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на АСВ и в уведомленията до длъжниците на Дружеството, които същото изпраща. Информацията е оповестена и на сайта на АСВ на https://theagency.bg/.

РАЗДЕЛ VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите условия са в сила от 01.05.2019г..
 2. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се задължава и да ги спазва.
 3. Доколкото „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД се стреми да усъвършенства и разширява предлаганите услуги, както и във връзка със законодателни промени, настоящите Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Дружеството.
 4. При извършване на промени в настоящите Общи условия, АСВ ще положи усилия да уведоми Потребителя за промените чрез публикуването им на сайта https://online.theagency.bg и чрез изпращане на уведомление на посочения от Потребителят, в заявката за регистрация, електронен адрес.
 5. Дружеството предоставя на Потребителя срок от 7 /седем/ дни да се запознае с промените в Общите условия. Ако в рамките на посоченият срок, регистрираният Потребител не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
 6. В случай, че Потребител изрази несъгласие с Общите условия или с техните промени в указания в т. 33 срок, то няма да може да използва услугите на сайта https://online.theagency.bg