обл. Добрич, с. Топола
РЗП: 54 m2
2-стаен апартамент,Апартамент,Двустаен апартамент
Жилище, апартамент, с кад. идентификатор 72693.600.54.1.11, с площ 54.21 кв.м., състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня тоалет, коридор, складово помещение, тераса, прилежащи части: 4.0238 % – 10.20 кв.м. идеални части от общите части на сградата, както и 55/1000 идеални части от поземлен имот с идентификатор 72693.600.54. Имотът се намира в село Топола,...
Вижте повече
обл. Софийска, с. Литаково
Парцел,Поземлен имот
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен номер 183 (сто осемдесет и три) в квартал 45 (четиридесет и пети) по плана на с. Литаково, община Ботевград, Софийска област, с площ от 283 (двеста осемдесет и три) кв. м., при съседи, съгласно скица: улица, имот пл. № 185, имот пл. № 184 и имот пл. № 182, за който имот...
Вижте повече
обл. Бургас, Несебър
РЗП: 72 m2
Продава се АПАРТАМЕНТ, в комплекс Jolly, находящ се в град Несебър, м. Кокалу, ет.4, ап.30 със застроена площ от 72кв.м., кадастрален идент. 51500.77.106.1.37, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, ведно с идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Сградата има АКТ 16 от...
Вижте повече
Склад, Ловеч, Колект БГ
обл. Ловеч, Ловеч
РЗП: 174 кв.м. (склад); 120 кв.м. (мазе) m2
Промишлен имот,Склад
СКЛАД с площ от 174 кв.м., с кад. идентификатор 43952.506.375.5.1, ведно с прилежащото МАЗЕ към склада със застроена площ 120 кв.м. и заедно със съответните ид. ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 43952.506.375, с адрес на имота: гр. Ловеч, ул. ‘Търговска’ 70, ет.1, сграда...
Вижте повече
Дворно място, с. Пчеларово, Съдебна
обл. Добрич, с. Пчеларово
Дворно място,Парцел,УПИ
Недвижим имот, находящ се в село Пчеларово, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, представляващ: Дворно място с площ от 1070кв.м. представляващо парцел УПИ X-211 в квартал 63 по подробния устройствен план на селото, при съседи: имот XI-211, V-211, VII-212, VIII-212, IX-212 и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ИМОТА:   4000 лева (четири хиляди лева) Имотът ще бъде предмет...
Вижте повече
обл. Добрич, с. Дряновец
Парцел,УПИ
Недвижим имот, представляващ Незастроено дворно място с площ от 1890 кв.м./хиляда осемстотин и деветдесет квадратни метра/, съставляващо парцел II/втори/ находящо се в с. Дряновец, общ. Добричка, обл. Добрич с пл. № 17/седемнадесети/, в кв. 3/трети/ по плана на селото, при граници на имота: от двете страни улици, I-17, VI-18 и III-18. От 17.06.2024 г. до...
Вижте повече
обл. Ловеч, общ. Троян
РЗП: 744 кв.м. РЗП m2
Производствена сграда,Промишлен имот
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 02302.170.226, с площ от 6 866 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за складов обект, ведно с построения в имота ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА, включващ: сграда с идентификатор 02302.170.226.2, със застроена площ от 88 кв.м, двуетажна производствена сграда с идентификатор 02302.170.226.3, със застроена площ...
Вижте повече
обл. Варна, с. Тръстиково
Парцел,УПИ
НЕДВИЖИМ ИМОТ от 860.00 кв.м. /осемстотин и шестдесет/ квадратни метра, включени в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XI-145 /единадесет – сто четиридесет и пет/, целият с площ от 985.00 /деветстотин осемдесет и пет/ квадратни метра, попадащ в квартал 36 /тридесет и шест/ по сега действащия кадастрален и регулационен план на село Тръстиково, Община Варна, Област Варна,...
Вижте повече
Нива, с. Църква, Съдебна
обл. Добрич, общ. Балчик
Земеделска земя,Нива
НИВА с площ от 4000 кв.м., пета категория, находящ се в землището на село Църква, местност “КОРУ ТЕПЕ”, община Балчик, област Добрич. Поземленият имот е разположен на почти равен терен, с малка денивелация. Поземленият имот е с правилна правоъгълна форма, издължен в посока запад/изток, среден за масива с достъп по полски път от запад, граничи...
Вижте повече