Подаване на сигнал

 

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД („Дружеството“) цени високата репутация, която има в отрасъла за събиране на вземания, както и правата на своите служители.

Защо е необходим този документ?

Съблюдавайки принципите за добри практики и етично поведение, както към клиентите и бизнес партньорите, така и към собствените си служители, Дружеството обръща сериозно внимание на нередностите по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Законът“) и нашите вътрешни правила, които биха допринесли за накърняване на тези принципи, репутацията на Дружеството, правата, достойнството и сигурността на служителите.

Ако сте свидетели на или подозирате, че е извършено нарушение, насърчаваме Ви да говорите открито. По този начин Вие давате възможност на Дружеството да съдейства за разрешаване на проблема и преустановяване на нарушението.

Кой може да подаде сигнал за нарушение?

„Сигнализиращо лице“ може да бъде физическо лице в обхвата на посочените в чл. 5, ал. (2) от Закона, подаващо сигнал или публично оповестяващо информация за нарушение, станало му известна по повод изпълнение на служебно правоотношение/възложена функция от страна на Дружеството, в това число лице, което е:

а) работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в/за Дружеството, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

б) лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия, на което е възложено изпълнение на функция от страна на Дружеството;

в) доброволец или стажант;

г) съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на Дружеството, одитор на Дружеството;

д) лице, което работи за физическо или юридическо лице, което е доставчик или подизпълнител на Дружеството или подизпълнител на доставчик на Дружеството;

е) кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение в Дружеството;

ж) работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение с Дружеството, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

З) всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст в правоотношенията му с Дружеството.

Сигналът се подава чрез специален формуляр, който можете да изтеглите оттук. Моля да съобразите указанията за попълване на гърба на формуляра. При подаване на сигнал чрез пълномощник към сигнала се прилага пълномощно.

Вашите сигнали можете да подавате по вътрешния канал за подаване на сигнали на Дружеството, по един от следните начини:

а) лично или чрез упълномощен представител на адреса на управление на Дружеството: гр. София, п.к. 1335, р-н Люлин, ж.к. Люлин – 10, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4;

б) по куриер/по пощата до посочения в буква „а“ адрес на управление на Дружеството;

в) на следната електронна поща: whistleblowing@theagency.bg. В този случай формата за подаване на сигналa следва да се подпише с квалифициран електронен подпис (КЕП). Не се изисква КЕП, когато формата е подадена от служител чрез служебен имейл на заявителя във формат „…@theagency.bg”.

г) чрез канала за подаване на сигнали – WhistleB, на Дружеството на следния уеб адрес: https://report.whistleb.com/en/message/theagency. В този случай следва да прикачите попълнения формуляр за подаване на сигнал, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП).

За какви нарушения можете да подадете сигнал?

„Нередности“ или „Нарушения“, за които можете да сигнализирате са действия или бездействия, касаещи Дружеството (извършени от негови служители и/или свързани с Дружеството лица), които са:

1. Незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в посочените по-долу области или противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и следните области:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) радиационната защита и ядрената безопасност;

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

й) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

к) сигурността на мрежите и информационните системи;

2. Нарушение, представляващо измама и всяка друга незаконна дейност, което засяга финансовите интереси на Европейския съюз, по смисъла на чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

3. Нарушение на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

4. Нарушение, свързано с трансграничните данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета и на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

5. Извършено престъпление от общ характер по смисъла на Наказателния кодекс, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

6. Нарушение на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, трудовото законодателство, законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба;

„Престъпление“ по см. на чл. 9, ал. 1 от Наказателния кодекс – общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо.

На какви основания събираме информацията от сигналите ?

Подадените сигнали се регистрират в специален регистър на сигналите, който се поддържа от Дружеството и за същите се предоставя Уникален идентификационен номер (УИН) чрез сайта на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Образуването на производства и обработка по сигналите е в съответствие със ЗЗЛПСПОИН, Политиката за подаване на сигнали за нередност на Дружеството, Общият регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Съблюдават се и изискванията на други нормативни актове, които предвиждат специален ред за подаване на сигнали за нарушения.

Недопустимост на анонимни сигнали

Важно е да знаете, че не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Тези забрани се съдържат в приложимото законодателство. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни, както и ако нередовността по сигнала не е отстранена в срок от сигнализиращия, след като бъде уведомен за това.

Напомняме за отговорността за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс и за административнонаказателната отговорност по чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН, която всяко сигнализиращо лице носи.

За анонимни предложения и сигнали считаме тези, в които не са посочени име, презиме, фамилия,, адрес за кореспонденция на подателя и/или не са подписани.

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, приемаме тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди датата на подаването на сигнала.

Подателите на сигналите се приканват да опишат максимално подробно и точно случая, както и да приложат всички доказателства, с които разполагат. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Какви са сроковете за разглеждане на сигнали?

Предложения и сигнали, засягащи проблеми, чието решаване е извън нашите правомощия, ще насочим към съответната държавна администрация в срок от 7 дни, като се ангажираме да Ви информираме писмено за това.

Сигнали и предложения се разглеждат най-късно в тримесечен срок от постъпването им, като решението по тях се съобщава в рамките на посочения срок.

В кои случаи ще прекратим проверката по сигнала Ви?

Ние ще прекратим проверката по сигнала когато са налице следните обстоятелства:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия. В този случай може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали КЗЛД.

б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия. В този случай може да подаде сигнал до националния орган за външно подаване на сигнали КЗЛД.

в) когато се установят данни за извършено престъпление. В този случай сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

Имате ли възможност да подадете сигнал чрез друг канал, извън Дружеството?

По Ваша преценка, при основателно предположение, че за Вас съществува риск от ответни, дискриминиращи Ви действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала от наша страна можете да подадете сигнала чрез канала за външно подаване, за който ще намерите информация на сайта на КЗЛД https://www.cpdp.bg/ или да го оповестите публично, ако считате, че е налице висок обществен интерес от предотвратяване на нарушението, за което сигнализирате.

Как ще защитим личните Ви данни?

Дружеството ни цени високо поверителността и защитата на личните Ви данни. В тази връзка ще направим всичко възможно и необходимо, за да защитим личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерна обработка на личните Ви данни.

Всяко обработване на лични данни по Вашия сигнал, включително обмен или предаване на лични данни на/от компетентните органи, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни и Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, както и приложимото национално и европейско законодателство в областта на защитата на неприкосновеността на личността и личните данни.

Какви данни ще обработим за Вас?

За целите на администриране и проверка по подадения от Вас сигнал Дружеството обработва определени категории лични данни за лицата, подаващи сигнали, които се изискват по закон и в съответствие с образеца на формуляр за подаване на сигнали, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (КЗЛД).

Всички лични данни, получени във връзка с подаването на сигнали на база посочените по-горе основания, ще бъдат използвани само за целите, обяснени по-горе, включително за спазване на закона или важен обществен интерес. Повече подробности относно защитата на личните данни можете да намерите в тук.

Уведомяваме Ви, че за целите за извършване на проверка по Вашия сигнал може бъде разкрита Вашата самоличност, когато това е необходимо и пропорционално на задължението ни за разглеждане на сигнала, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. Молим да имате предвид, че разкриването на самоличността е предвидена в закона възможност, а и задължение за Дружеството ни в някои хипотези.

В случай на нарушение на забрана по чл. 33 от ЗЗЛПСПОИН в качеството си на сигнализиращо лице имате право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.