Обработване на лични данни на кандидати за работа в „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД (“Дружеството”) е работодател и страна по граждански договори. В тази връзка, дружеството обработва лични данни на кандидати за работа и на физически лица, които са страна по граждански договори, сключени с Дружеството.

В процедури по подбор за персонал Дружеството получава личните данни на кандидатите за работа лично от тях или чрез агенции за подбор на персонал. Във втория случай, преди данните да се получат от нашето дружество, същите се обработват от съответната агенция за подбор на персонал, без „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД да има отношение към това обработване. Дружеството ни не носи отговорност за обработката на данните Ви от която и да е агенция за подбор на персонал, която е подала данните Ви към нас.

Основанията за обработване на личните Ви данни са наличие на преддоговорни и договорни отношения, наличие на законово основание, както и на база легитимните интереси на Дружеството. Данните ще се обработват за предприемане на стъпки по искане на субекта на данни преди сключването на договора  (с оглед преддоговорните отношения между кандидата и дружеството) и с оглед легитимния интерес на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД да избере служители, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността, за която се кандидатства, както и за спазване на законови задължения, които се прилагат за дружеството, предвидени в трудовото и гражданското законодателство.

Обработването ще се осъществи с цел подбор на подходящи кадри за вакантните работни места в „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД и подготвяне на договора, който ще се сключи с одобрения кандидат.

В първия етап от процедурата по подбора Дружеството ще обработва лични данни, посочени в автобиографиите (CV), изпратени до „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД от субекта или от агенциите за подбор на персонала и в мотивационните писма, ако са изпратени такива.
Дружеството не е утвърдило специален формуляр на автобиография и не ограничава субектите с такъв. CV може да бъде подадено в избран от субекта формат, като в него следва да се съдържа информация съобразно обявените от Дружеството изисквания за вакантната длъжност. С използването на стандартни европейски формати на CV се предоставят следните лични данни на кандидатстващия за работата: три имена, адрес, данни за контакт (телефонен номер, факс, електронна поща), националност, дата на раждане, данни за трудов стаж, за образование, квалификации и обучения, информация за лични, социални, организационни, технически и други компетентности. Към автобиографиите при стандартните образци се прилага актуална снимка. В автобиографиите си лицата могат да посочат и друга информация по тяхна преценка. Данните в подадените CV ще бъдат обработени в цялост при разглеждането на документа.

Данните в изпратените от/за субектите CV ще се обработят от служителите на дружеството от отдел „Човешки ресурси“ и от лице на ръководна длъжност в звеното, за което е обявена вакантната позиция. Данни могат в определени хипотези да се разкрият и пред публични органи, при наличието на законово основание за това.

След прегледа на получените автобиографии, „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД ще се свърже с кандидатите, преминали първия етап от подбора и ще ги покани за участие във втория етап – интервю. Вторият етап включва събеседване във връзка с предоставената информация на първия етап. Интервютата се провеждат от екип от служители на дружеството от отдел „Човешки ресурси“ и от отдела, в който е вакантната длъжност, за която се кандидатства.

След приключването на втория етап от подбора Дружеството ще се свърже със съответните лица, за да им предостави информация дали са одобрени за започване на работа. От одобрените лица ще бъдат поискани документи, необходими за трудовото правоотношение, съобразно изискванията на трудовото законодателство и спецификите на длъжността, за която се кандидатства.

Личните данни няма да се предоставят на държави или юридически лица извън Европейското икономическо пространство.

Личните данни на кандидатите за работа ще се съхраняват от „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД за следните срокове:

  1. При одобрена кандидатура и сключване на трудов договор, данните ще се съхраняват в трудовото досие на служителя за срока на действие на трудовия договор;
  2. За неодобрени кандидати –  документите, подадени при кандидатстването, ще се съхраняват за срок до 6 месеца, считано от приключването на процедурата за подбор; „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД ще съхранява данни за кандидати, участвали във втория етап от процедурата за подбор, а именно – данни за имена и дата на раждане, както и кратка мотивировка за това защо субектът не е одобрен ще се съхраняват за срок до 3 години, съобразно сроковете, предвидени в Закона за защита от дискриминация и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.

Ако субектът не предостави на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД информация, на базата на която да се прецени, че кандидатурата е подходяща, субектът няма да бъде поканен на интервю. Възможно е и формално субектът да отговаря на изискванията, но да не бъде поканен на интервю, защото други кандидатури са по-подходящи за конкретната длъжност.