Политика за защита на личните данни

За нас, „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД (Дружеството), защитата на Вашите лични данни и прозрачността са от първостепенно значение. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година („ОРЗД“) и в съответствие с изискванията бихме искали да Ви предоставим информация относно обработваните лични данни от Дружеството.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни.

I. Основни понятия:

„Лични данни“ – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.

„Субект на личните данни“ –физически лица, които са идентифицирани или идентифицируeми посредством обработваните лични данни.

„Обработване на лични данни“ – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

– „Администратор на лични данни“ – означава лице, което само определя целите и средствата за обработването на лични данни;

„Обработващ лични данни“ – означава лице, което обработва лични данни от името на администратора;

II. Данни за администратора на лични данни

Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, с ЕИК: 203670940, е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Можете да се свържете с нас, като използвате следните данни за контакт:

гр. София,
бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 25,
офис сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4,
телефон 0700 45 600, ел. поща office@theagency.bg.

III. Длъжностно лице по защита на личните данни

Длъжностното лице по защита на данните на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД е АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГУГУШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ – гр. София, като може да се свържете с него на електронен адрес: office1@gugushev.com .

IV. Цели на обработването на лични данни

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД е финансова институция, вписана в регистъра на финансовите институции подържан от Българска Народна Банка, с основен предмет на дейност купуване и събиране на вземания и като такава обработва предоставените доброволно от Вас лични данни на първоначалният Ви кредитор, в качеството на цесионер по договори за цесия и нов кредитор по прехвърленото задължение за следните цели:

  • с оглед изпълнение на задълженията, възникнали по силата на договор за цесия;
  • във връзка със събиране на дължимите от Вас суми по договор за кредит или договор за услуги, сключени с първоначалния кредитор, както и за подобряване на процесите по събиране;
  • реализиране на законни права и легитимни интереси на Дружеството по отношение на задълженията, включително, но не само започване на съдебни и извънсъдебни процедури по събиране на вземанията, както и изпълнение на законови задължения на Дружеството (данъчни задължения; задълженията, наложени от разпоредбите на приложимото, в това число законодателство за борба с изпирането на пари и борбата с тероризма и други);
  • уведомяване за настъпилата цесия от името на предходния кредитор (когато това право ни е предоставено от първоначалния кредитор по силата на валидно упълномощаване).

V. Основания за обработване на личните данни

Вашите лични данни се обработват от Дружеството на три от предвидените в чл. 6, параграф 1 от ОРЗД основания, а именно:

  • по т. б) – изпълнение на договорните отношения,
  • по т. в) – изпълнение на законово задължение на администратора и
  • по т. е) – легитимен интерес на администратора.

VI. Категории лични данни, които могат да бъдат обработвани

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД ще обработва Ваши лични данни в обем, в зависимост от конкретния случай и необходимостта: три имена, ЕГН, дата на раждане, място на раждане, постоянен/настоящ адрес, телефонен номер, място на работа, електронен адрес, друга информация за контакт, глас, имуществено състояние, данни за работодател и работно място, всякаква информация за задължението, включително данни на лица, свързани по какъвто и да е начин със задължението (например съпрузи, поръчители, правоприемници).

Всяка друга информация, съдържаща лични данни, която споделяте в хода на комуникацията с нас (среща, писма, телефонен разговор, чат, кратки съобщения, имейли и други форми), може да бъде обработена, в случай, че има отношение към събирането на конкретното задължение.

VII. Категории получатели на лични данни

С оглед реализиране на посочените по-горе цели, „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД ще предоставя, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, Вашите лични данни на следните категории получатели: на компетентни административни и съдебни органи и институции в предвидените от закона случаи и на дружества – обработващи лични данни и техни подизпълнители (предоставящи услуги, необходими за дейността на дружеството), с които „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД надлежно е сключила договор. Също така данните може да се предоставят на свързаните с „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД дружества в групата на Б2Холдинг Норвегия, дружества, предоставящи пощенски и куриерски услуги, както и трети лица, в т.ч. банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания, като предоставянето на трети лица се извършва след преценка за всеки конкретен случай относно необходимостта от тяхното предоставяне.

VIII. Предаване на личните данни на трета държава или международна организация

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД няма да предоставя лични данни на държави или лица извън Европейското икономическо пространство. В случай, че възникне необходимост от предаване на обработвани от Дружеството лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.

IX. Срок за съхранение на личните данни

Вашите лични данни ще се обработват от „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД по време на периода за събиране на вземането, а след прекратяване на взаимоотношенията Ви с Дружеството, ще съхраняват за определен период от време – 6 години, съгласно нормативните изисквания, включително допълнително една година, необходима за организацията на триенето на Вашите лични данни от нашите системи и архиви. Лични данни, за които липсва изрично законово задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

X. Упражняване на права по ОРЗД

На основание Глава ІІІ от Общия регламент относно защита на данните имате право на достъп до личните си данни; право да искате тяхното коригиране или изтриване, когато изтекат законовите срокове за тяхното съхранение; право да искате ограничаване на обработването в случай на грешка в данните; правото на възражение срещу обработването, ако спрямо Вас се взема автоматично решение въз основа на профилиране. Тези права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление до администратора на лични данни, включително и по електронен път, на интернет адрес https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/15b7ad56-a47e-47fd-b538-12e38d938ae5 или на следната електронна поща: dpo@amatas.eu, като процедурата се осъществява при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба в областта на личните данни. Във връзка с упражняването на предоставените Ви права, можете да се обърнете и към Длъжностното лице по защита на данните на електронен адрес: office1@gugushev.com

Имате също право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни с електронен адрес kzld@cpdp.bg, ако смятате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно от „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД.

XI. Допълнителна информация

  1. Възможно е в хода на защита законовите интереси на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД и в обхвата, който е необходим за осъществяване на събиране на вземания, Вие да сте обект на профилиране с оглед подобряване на бизнес процесите и управлението на вземанията. Профилирането се извършва по отношение на дълга, на базата на статистически модели и експертни правила. „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД не взема автоматизирано решение въз основа на профилирането.
  2. Възможно е с цел събиране на дължимото от Вас вземане, Дружеството да събира данни от публично достъпни източници – регистри за имущественото Ви състояние, правораздавателните органи, съдебните изпълнители и други лица, при спазване на приложимото законодателство и принципите на целесъобразност, необходимост и пропорционалност.
  3. В хода на събиране на вземанията, „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД има законен интерес да уведомява субектите на данни за начините на плащане, както и за възможностите за оптимизиране на задълженията, като използва установените с лицата канали за комуникация.