ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТНОШЕНИЯ СЪС СЪКОНТРАГЕНТИ НА „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД е юридическо лице и работодател. При извършване на дейността, изпълнение на законовите задължения и за нуждите си Дружеството си сътрудничи основно с други юридически лица (дружества, предоставящи услуги на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, банки и други финансови институции, дружества по събиране на вземания), които в тези взаимоотношения се представляват от физически лица, за които се обработват лични данни. Личните данни на такива лица се обработват за следните цели:

  • във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договори, за получаването на услуги, за плащания по договори, за контакти по оперативни и други въпроси;
  • за администриране на отношения по цедирани вземания, като в тези отношения Дружеството може да бъде цедент или цесионер;
  • предоставяне и получаване на съобщителни услуги (пощенски, телекомуникационни и др.);
  • във връзка с отношенията по уведомяване за цедиране на вземания;
  • за подобряване на процесите по събиране на вземанията;
  • за изпълнение на законови задължения на Дружеството;
  • за предоставяне на придобивки на служителите на Дружеството;
  • във връзка с прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Правните основания за обработване на данните са спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо администратора и легитимен интерес на администратора, свързан с изпълнение на дейността му както юридическо лице и работодател.

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД ще обработва лични данни според конкретния случай и необходимостта. Данните, които може да се обработват, са имена, единен граждански номер (в някои специфични случаи по договори за услуги, в които служители на съконтрагента предоставят определени услуги или когато такива данни са посочени в пълномощни), адрес за кореспонденция, телефонен номер, адрес на електронна поща, други данни за контакт, месторабота и данни за работодател, глас (при записи на разговори). Информацията, която такива лица споделят при комуникацията с нас (при срещи, обмен на писма и имейли, телефонен разговор, чат, изпращане на кратки текстови съобщения, имейли и други), която може да съдържа лични данни, е възможно да бъде обработена, ако има отношение към взаимоотношенията между страните.

В случай че такива данни се изискат от субектите на данни и същите не ги предоставят доброволно, може да се използват други законови средства и способи за получаването на тези данни.

Данните ще се обработват от служители на Дружеството, които са поели задължения за опазване на конфиденциалността на информацията, станала им известна при изпълнение на служебните им задължения и които са получили тази информация конкретно във връзка с изпълняваните от тях задължения в Дружеството. В изпълнение на действащото законодателство и в предвидените в закона случаи, данни може да се предоставят на компетентни административни и съдебни органи и институции. Данни може да се предоставят и на обработващи лични данни и техни подизпълнители (предоставящи услуги, необходими за дейността на дружеството), с които са сключени договори, в които е предвидено гарантиране на съответната защита на личните данни. Данни може да се предоставят на свързаните с „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД дружества в групата на Б2Холдинг Норвегия, на оператори, предоставящи пощенски услуги, във връзка с тези услуги, на банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания, като предоставянето на трети лица се извършва след преценка за всеки конкретен случай относно необходимостта от тяхното предоставяне.

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД няма да предоставя лични данни на държави или организации извън Европейското икономическо пространство. В случай че в бъдеще възникне необходимост от предаване на обработвани от Дружеството лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.

Лични данни на физически лица – представители на юридически лица – съконтрагенти, ще се обработват от „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД за срок не по-дълъг от срока, необходим за постигане на съответната цел, за която са събрани данните или за законовия срок.

Данните ще се събират от съконтрагентите ни или от Вас. Възможно е данни да се получат от публични регистри, например от Търговския регистър.