Обработване на лични данни на длъжници по прехвърлени към „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД вземания

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД е финансова институция с основен предмет на дейност купуване и събиране на вземания по кредити. В тази връзка, Дружеството обработва лични данни по прехвърлени (цедирани) вземания като нов кредитор. Личните данни се обработват за следните цели:

  • администриране на отношенията и събиране от субектите на данни на дължимите от тях суми по договори за кредит или за услуги, сключени с първоначалния кредитор;
  • уведомяване за цесия от името на предишния кредитор (когато това право е предоставено от първоначалния кредитор по силата на валидно упълномощаване);
  • подобряване на процесите по събиране на вземанията;
  • реализиране на законни права и легитимни интереси на Дружеството по отношение на задълженията, включително, но не само, започване на съдебни и извънсъдебни процедури по събиране на вземанията;
  • изпълнение на законови задължения на Дружеството (данъчни, такива, свързани с прилагането на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, задължения за оповестяване на информация към Централния кредитен регистър и други);
  • осъществяване на контакт с Вас.

Правните основания за обработване на данните са: изпълнение на договори, по които субектите на данните са страни (например договора за кредит, вземанията по който са цедирани (прехвърлени) на Дружеството), спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Дружеството и на база наличен легитимен интерес на Дружеството да събере съответните суми, които са му цедирани.

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД ще обработва лични данни в зависимост от конкретния случай и необходимостта от такава обработка. Данните, които може да се обработват, са имена, единен граждански номер или друг сходен идентификатор, дата на раждане, място на раждане, постоянен/настоящ адрес, адрес за кореспонденция, телефонен номер, адрес на електронна поща, други данни за контакт, месторабота и данни за работодател, глас (при записи на разговори), имуществено състояние, всякаква друга информация за задължението, данни на лица, свързани със задължението (например роднини, поръчители, правоприемници). Информацията, която споделяте при комуникацията с нас (при срещи, обмен на писма и имейли, телефонен разговор, чат, изпращане на кратки текстови съобщения, имейли и други), която може да съдържа лични данни, е възможно да бъде обработена, ако има отношение към събирането на конкретното задължение.

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД следва да се снабди с данните, необходими за администриране на отношенията по събиране на вземания. В случай че такива данни се изискат от субектите на данни и същите не ги предоставят доброволно, може да се използват законови средства и способи за получаването на тези данни.

Данните Ви ще се обработват от служители на Дружеството, които са поели задължения за опазване на конфиденциалността на информацията, станала им известна при изпълнение на служебните им задължения и които са получили тази информация конкретно във връзка с изпълняваните от тях задължения в Дружеството. В изпълнение на действащото законодателство и в предвидените в закона случаи, данни за Вас може да се предоставят на компетентни административни и съдебни органи и институции. Данни за Вас може да се предоставят и на обработващи лични данни и на техни подизпълнители (предоставящи услуги, необходими за дейността на Дружеството), с които са сключени договори, в които е предвидено гарантиране на съответната защита на личните данни. Данни може да се предоставят на групата, част от която е „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, както и на свързаните с нея дружества, на оператори, предоставящи пощенски услуги, във връзка с тези услуги, на банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания, като предоставянето на трети лица се извършва след преценка за всеки конкретен случай относно необходимостта от тяхното предоставяне и при предвидени технически и организационни мерки за защита на данните Ви.

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД няма да предоставя лични данни на държави или международни организации извън Европейското икономическо пространство. В случай че в бъдеще възникне необходимост от предаване на обработвани от Дружеството лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните, респ. приложимото национално законодателство, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.

Лични данни на конкретни субекти на данни ще се обработват от „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД по време на периода за събиране на вземането, а след прекратяване на взаимоотношенията Ви с Дружеството, ще се съхраняват за срок от 6 години, съгласно нормативните изисквания, които предвиждат съхранение за срок от 5 години и една година, необходима за организацията на унищожаването/изтриването на личните данни от нашите системи и документация. Лични данни, за които липсва изрично законово задължение за съхранение или друго правно основание за това, ще бъдат изтривани след постигането на целите, за които личните данни са събрани и се обработват. Дружеството ни спазва принципите за минимизиране на обработката на личните данни, както по отношение на видовете данни, така и относно сроковете за съхранение.

Възможно е в хода на защита на легитимните интереси на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД и в обхвата, необходим за събиране на вземания, субекти на данни да са обект на профилиране, с оглед подобряване на бизнес процесите и управлението на вземанията. Профилирането ще се извършва по отношение на дълга, на базата на статистически модели и експертни правила. „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД не взема автоматизирани решения въз основа на профилирането.

Личните данни ще се събират от първоначалните кредитори, от Вас и от други лица, съобразно закона. Възможно е, с цел събиране на дължимо вземане, Дружеството да ползва данни от публично достъпни източници – публични регистри, регистри за имуществено състояние, правораздавателни органи, съдебни изпълнители и други лица, при спазване на приложимото законодателство и принципите на целесъобразност, необходимост и пропорционалност. Без оглед източника на данните Ви, Дружеството ни ще обработва и съхранява данните Ви при стриктно спазване на принципите за защита на информацията и наличие на технически и организационни мерки.