Обработване на лични данни на адвокати, нотариуси, синдици, частни съдебни изпълнители и др.

С оглед дейността, законовите задължения и нуждите си, „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД (“Дружеството”) обработва лични данни на адвокати, юрисконсулти, нотариуси, синдици, частни съдебни изпълнители и други лица с публични функции. Личните данни на такива лица се обработват с оглед дейността на Дружеството като финансова институция, администрирането на отношения, съдебни и извънсъдебни процедури.

Правните основания за обработване на данните са спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо администратора, изпълнение на договорни и преддоговорни отношения и легитимен интерес на Дружеството за събиране на вземания.

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД ще обработва лични данни на такива лица според конкретния случай и необходимостта. Обичайно обработваните данни са имена и данни за контакт и данни, посочени в пълномощни или в актове, издавани от съответните субекти. Информацията, която такива лица споделят при комуникацията с Дружеството (при срещи, обмен на писма и имейли, телефонни разговори, чат, изпращане на кратки текстови съобщения, имейли и други), която може да съдържа лични данни, е възможно да бъде обработена, ако има отношение към взаимоотношенията между страните.

Данните ще се обработват от служители на Дружеството, които са поели задължения за опазване на конфиденциалността на информацията, станала им известна при изпълнение на служебните им задължения и които са получили тази информация конкретно във връзка с изпълняваните от тях задължения в Дружеството. В изпълнение на действащото законодателство и в предвидените в закона случаи, данни може да се предоставят на компетентни административни и съдебни органи и институции. Данни може да се предоставят и на обработващи лични данни и техни подизпълнители (предоставящи услуги, необходими за дейността на дружеството), с които са сключени договори, в които е предвидено гарантиране на съответната защита на личните данни. Данни може да се предоставят на групата, част от която е „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, както и на свързаните с нея дружества, на оператори, предоставящи пощенски услуги, във връзка с тези услуги, на банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания, като предоставянето на трети лица се извършва след преценка за всеки конкретен случай относно необходимостта от тяхното предоставяне.

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД няма да предоставя такива лични данни на държави или организации извън Европейското икономическо пространство. В случай че в бъдеще възникне необходимост от предаване на обработвани от Дружеството лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.

Лични данни на физически лица, изпълняващи съответните функции, ще се обработват от „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД за срок, необходим за постигане на целите, за които са събрани или до изтичането на законовите срок.

Възможно е данни да се получат от публични регистри.