По-висока ефективност и събираемост носи ръст на приходите на B2Holding в ЮИЕ през 4-тото тримесечие на 2020 г.

B2H в ЮИЕ

В условията на продължаваща епидемия от COVID-19 собственикът на Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ) – норвежкият B2Holding, успява да повиши своята ефективност и събираемост в Югоизточна Европа (ЮИЕ), което допринася за ръста на приходите на холдинга, показва отчетът на компанията за последните три месеца на 2020 г. 

B2Holding е една от водещите компании за изкупуване на необслужвани кредити в Европа. В ЮИЕ компанията оперира чрез свои дъщерни дружества в България 🇧🇬, Румъния 🇷🇴, Гърция 🇬🇷 и Кипър 🇨🇾.  

На фона на изключително предизвикателна среда и икономическа стагнация заради пандемията, през четвъртото тримесечие на миналата година B2Holding реализира 11.5 млн. евро приходи в ЮИЕ, което е 3% ръст 📈 спрямо същия период на 2019 г., когато икономиката все още растеше и пазарът работеше нормално. Подразделенията на холдинга в региона постепенно преодоляват трудностите в оперативната дейност, предизвикани от епидемията и реализират най-добрите си три месеца за годината, измерено през събираемост и приходи (виж графиката📊 по-долу 👇). 

През октомври-декември B2Holding е вложил над €4  млн в изкупуване на  портфейли в ЮИЕ, което е около 10% от общо инвестираните €43 млн. за четвъртото тримесечие на 2020 г. Очакваната от групата оставаща събираемост е свързана предимно с портфейли с необезпечени вземания. Обезпечените са по-малко от една трета от всички вземания. 

Инвестициите на B2Holding в необслужвани кредити са се увеличили през последното тримесечие в сравнение с предходното. От холдинга отбелязват, че преструктурирането на бизнеса с обезпечени портфейли е започнало да дава резултати. Събирането на необезпечените вземания е било над очакванията, а групата е запазила ликвидни средства, за да се възползва от бъдещи възможности за инвестиции. 

B2Holding остава фокусирана върху трансформацията на бизнеса към по-висока автоматизация в събирането на вземания и анализа на големи бази данни.