B2Holding ASA отчита стабилни резултати за първото тримесечие на 2020 г.

Норвежкият B2Holding отчита стабилна събираемост по портфейлите с необслужвани задължения за първото тримесечие на 2020 г.

„През първото тримесечие на тази година, нашата макроикономическа среда се промени значително с разпространението на Covid-19. Демонстрирахме силата на нашата организация и способността ни да гарантираме непрекъснатост на бизнеса и да ограничим негативното въздействие на предизвикателната ситуация. Радвам се, че отчитаме стабилна събираемост по портфейлите с необслужвани задължения за първото тримесечие. Подготвяме се да отговорим на пандемията от Covid-19 с таргетирано намаляване на разходите и свеждане на купуването на портфейли до минимум“, коментира Ерик Йонсен, главен изпълнителен директор на B2Holding.

През първото тримесечие общите оперативни приходи на норвежката компания възлизат на 67 млн. евро, което е спад от 3%, сравнено със същия период през изминалата година.

Брутните събрани вземания се увеличават с 5% до 114 млн. евро, а съотношението на разходите към събраните вземания намалява с 1.1 процентни пункта (в сравнение с Q4 на 2019 г.) и достига 22.9% през Q1 на 2020 г. В следващите месеци, за да отговори на пандемията, Холдингът ще се фокусира върху подобряване на ефективността в съчетание с таргетирано намаляване на разходите. Към момента свиването им възлиза на приблизително 1.7 млн. евро месечно, започвайки от месец април.
Ефектът върху събираемостта е умерен, като през март влиянието на пандемията започва да се усеща.
Показателят cash EBITDA на B2Holding за първото тримесечие достига 84 млн.евро, което е ръст от 0,2% спрямо същия период на 2019 г. Оперативната печалба намалява с 27% до 22 млн. евро.

През първото тримесечие на 2020 г. инвестираната сума в портфейли е на стойност 43 млн. евро, което е спад с от 13.9% спрямо същия период на миналата година. Придобиванията са главно в Северна Европа (70%), следвана от Полша (12%), Югоизточна Европа (10%) и Западна Европа (9%). 97% от покупките през периода са на необезпечени вземания. Стойността на общата очаквана оставаща събираемост се влияе от валутните колебания и е приблизително 2.28 млрд. евро в края на тримесечието, което е ръст от 24% спрямо първото тримесечие на 2019 г.

В регионално отношение – в Югоизточна Европа инвестираната сума в портфейли достига стойност от 4 млн. евро, което е ръст от 20.5% спрямо същия период на миналата година. Западно-европейските пазари (Испания, Португалия, Франция, Италия) отбелязват ръст от 23.5% на инвестициите в портфейли, които възлизат на 3.6 млн. евро, а най-големи такива са направени на пазарите в Северна Европа – 30 млн. евро, докато в Централна Европа няма придобивания за периода.

Компанията очаква влошаване на макроикономическата среда, свързано с разпространението на Covid-19. Следователно, събраните вземания ще намалеят в краткосрочен до средносрочен план. Все още е трудно да се види пълният ефект от пандемията върху действителната нетна събираемост. Затова е нужно да се съберат данни за по-дълъг период от време, за да се откроят тенденции и да се оцени влиянието на Covid-19 върху паричния поток. Към края на първото тримесечие цялостния ефект на пандемията се оценява като среден, като влиянието варира от силно за най-засегнатите пазари – Италия и Испания, до слабо за Полша и страните в Северна Европа.

Въпреки несигурната пазарна перспектива в краткосрочен план, групата смята, че обемът на необслужваните кредити след кризата с Covid-19 ще се увеличи. Това ще доведе до положителен ефект върху ценообразуването на портфейлите и повишаване на доходността.