Vienna Initiative: Необслужваните заеми в Източна Европа намаляват, но има риск от ново увеличение

Между 2017 и 2023 г. повечето банки в България отбелязват спад в нивото на необслужваните заеми, но то остава над средното за региона. Това показва последният доклад на организацията Vienna Initiative, който разглежда състоянието на банковите активи в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ) към юни 2023 г. Преструктурирането на корпоративни портфейли от страна на българските банки е имало значителен ефект, отчасти защото просрочените заеми в България са концентрирани в този сегмент, се посочва още в доклада. 

Общо за региона на ЦИЮИЕ делът на необслужвани банкови кредити към средата на годината е 2.2% – 0.3 пункта спад спрямо същия период на 2022 г. В абсолютна стойност понижението е със 7% до 27.9 млрд. евро. В България просрочени са били 3.8% от банковите кредити. По-голям е делът им само в Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора, както и в Гърция, но последната на практика стартира от висока база, след като отбеляза изключително силен ръст още след световната финансова криза през 2008 г. Гърция и България са държавите с най-силен спад на необслужваните кредити за разглеждания период. Много сериозно увеличение има в Украйна, с почти 39% за година, но трябва да се има предвид войната, която се отразява изключително негативно на финансовата система. 

View BG_The VIenna Initiative_NPL Monitor_June_2023 on Beautiful.ai

Анкета сред банките показва, че през последните месеци има подобрение в качеството на активите във всички сегменти, най-много в корпоративния и най-малко в кредитите за физически лица. В същото време прогнозата на банките е за влошаване нивото на необслужваните кредити в следващите шест месеца. Причините са влошените икономически перспективи, в това число по-затегнатите финансови условия и високите лихви. 

Компаниите-майки на българските банки (повечето от големите са собственост на чужди групи) разглеждат местния пазар като такъв със среден или висок потенциал. Възвръщаемостта на активите им в България остава по-висока или равна на общата възвръщаемост на групата. Нещо повече, половината от банките-майки, работещи в България, смятат текущото си пазарно позициониране за оптимално, показва анкетата. Търсенето на кредити остава положително, а предлагането – неутрално. Влошената перспектива ще се отрази негативно върху крпедитирането и качеството на заемите в следващите шест месеца, сочи проучването на Vienna Initiative. 

Оценките на риска в ЕС сочат потенциален спад в качеството на активите за повечето кредитни сегменти. Покачващите се лихвени проценти и постоянната инфлация могат да окажат неблагоприятно въздействие върху домакинствата и компаниите със свръхзадлъжнялост, като попречат на способността им да обслужват дълг, смятат от Vienna Initiative. 

Под риск от влошаване са заемите за имоти, необезпечените потребителски кредити, както и такива, свързани с мерки за подкрепа по време на пандемията. Секторът на недвижимите имоти също е изложен на допълнителен риск, тъй като лихвите засягат както оценката на активите, така и достъпността до средства на кредитополучателите.

Още новини четете тук.