ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – СТОПАНСКИ ДВОР, кад. 07377.82.4, с площ 1,812 дка, м. Веляко, с. Българчево, общ. Благоевград, ведно с построените два броя масивни сгради – ПРИЕМАТЕЛЕН ПУНКТ, с площ 264 кв.м. и КАНТАР, с площ 153 кв.м.