Поверителност и лични данни

За нас, „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД (Дружеството), защитата на Вашите лични данни и прозрачността са от първостепенно значение. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни.

В съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година („ОРЗД“), който се прилага от 25 май 2018 година, бихме искали да Ви предоставим информация относно обработваните лични данни от страна на Дружеството.

От документите публикувани по-долу, може да се информирате за категориите лични данни, които обработваме, целите и основанията за това обработване, както и да получите друга полезна информация, свързана с обработването на Вашите лични данни.

 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ПО ОРЗД
Съгласно ОРЗД, Вие имате право на достъп до личните си данни; право да искате тяхното коригиране или изтриване, след изтичане на законовите срокове за тяхното съхранение; право да искате ограничаване на обработването в случай на грешка в данните; право на възражение срещу обработването, ако спрямо Вас се взема автоматично решение въз основа на профилиране. Тези права може да упражните като:

  1. подадете писмено заявление до Дружеството по електронен път чрез специализираната платформа на интернет адрес: https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/15b7ad56-a47e-47fd-b538-12e38d938ae5; или
  2. подадете писмено заявление по електронен път на следния електронен адрес: dpo@amatas.eu.
  3. подадете писмено заявление до Дружеството лично или по пощата на адрес: гр. София 1335, бул. д-р Петър Дертлиев 25, офис-сграда Лабиринт, етаж 2.

Във връзка с упражняването на предоставените Ви права, може да се обърнете и към Длъжностното лице по защита на данните на електронен адрес: office1@gugushev.com

Моля, в случай, че не упражнявате правата си чрез платформата по т.1, да използвате следния образец на заявление: линк за сваляне

Използването на предложения образец ще ни позволи да разгледаме Вашето заявление по-бързо и ефективно.