Personal Data

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЧАТ НA CHATIFY

За улесняване на комуникацията със своите клиенти, „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД интегрира в сайта си чат приложение Chatify, разработено от компанията Pubble (https://www.pubble.io/about) с адрес в Република Ирландия:
Pubble
Unit 4100
Airport Business Park
Cork
Ireland.
Повече информация за приложението на Chatify е налична на интернет страницата на приложението: https://www.chatify.com/gdpr.

Настоящото уведомление съдържа информация за обработването на лични данни при използването на съответната услуга за комуникация. Отношение към неуредените в него въпроси, включително за правата на субектите на данни и за начините за контакт с нас, има общата информация за обработване на лични данни, налична в уведомлението за поверителност и защита на личните данни.

При регистрирането за ползване на комуникационния канал Chatify ние искаме от Вас да посочите данни за имената, адреса и телефона за контакт с Вас. Тази информация ни е необходима, за да може да установим самоличността Ви (да Ви идентифицираме), да Ви предоставим исканата от Вас информация при чата или за да се свържем с Вас чрез предоставените данни за контакт, за да комуникираме въпроса, по който сте се свързали с нас.

Освен личните данни, които ни предоставяте при регистрацията, е възможно в хода на чата между нас да бъдат обменени и други данни, с оглед целта на комуникацията, която сте инициирали.
Правните основания за обработване на данните зависят от целта на комуникация и може да бъдат: изпълнение на договори, по които субектите на данните са страни (например договора за кредит, вземанията по който са цедирани на Дружеството), спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Дружеството и легитимен интерес на Дружеството да събере съответните суми, които са му цедирани.
„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД ще обработва личните данни в зависимост от конкретния случай и необходимостта от такава обработка. Данните, които може да се обработват, са имена, телефонен номер, адрес на електронна поща и други данни, предоставени в хода на комуникацията. Информацията, която споделяте при комуникацията с нас, е възможно да бъде обработена допълнително, ако е налице законосъобразна цел за такава обработка, например ако има отношение към събирането на конкретно задължение.

В случай че не предоставите данните, необходими за регистриране в приложението, няма да Ви бъде осигурена възможност да ползвате чат-услугата, защото същата е настроена функционално да работи след надлежна регистрация с предоставяне на съответните данни. Ако не желаете да предоставите тези данни в приложението, Вие можете да се свържете с нас по другите обявени начини за контакт на интернет страницата ни.

Данните Ви ще се обработват от служители на Дружеството, които са поели задължения за опазване на конфиденциалността на информацията, станала им известна при изпълнение на служебните им задължения и които може да получат тази информация конкретно във връзка с изпълняваните от тях задължения в Дружеството. В изпълнение на действащото законодателство и в предвидените в закона случаи, данни може да се предоставят на компетентни административни и съдебни органи и институции. Данни може да се предоставят и на обработващи лични данни и на техни подизпълнители (предоставящи услуги, необходими за дейността на дружеството), с които са сключени договори, в които е предвидено гарантиране на съответната защита на личните данни. Данни може да се предоставят на свързаните с „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД дружества в групата на Б2Холдинг Норвегия, на оператори, предоставящи пощенски услуги, във връзка с тези услуги, на банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания, като предоставянето на трети лица се извършва след преценка за всеки конкретен случай относно необходимостта от тяхното предоставяне. Данните се съхраняват в платформата на Chatify, като „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД има споразумение с Pubble за законосъобразно обработване на данните. Данните ще се съхраняват в тази платформа за срока на ползване на чат-услугата и 30 дни след това, като може да бъде направена заявка за изтриването им още към момента на приключване на комуникацията и, ако не са налице основания за съхраняването на информацията, същата ще бъде изтрита.

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД няма да предоставя личните данни на държави или международни организации извън Европейското икономическо пространство. В случай че в бъдеще възникне необходимост от предаване на данните на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.