Югоизточна Европа допринася значително за растежа на B2Holding

Тенденции и перспективи пред пазара на изкупуване на дългове

Югоизточна Европа (ЮИЕ) е сред регионите, които допринасят най-много за растежа на B2Holding, собственик на Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), показват резултатите на норвежкия холдинг за третото тримесечие на 2018 г.

ЮИЕ, която включва България, Румъния, Кипър и Гърция, формира една пета от приходите на B2Holding, които за първите девет месеца на годината достигат 41.45 млн. евро или 174% ръст спрямо същия период на миналата година. Печалбата от дейността в региона за деветмесечието преди лихви и данъци е 26.4 млн. евро – 122% ръст на годишна база (oще за финансовите резултати вижте тук).

Резултатите на B2Holding показват нарастващо значение на ЮИЕ за групата. За сравнение през деветмесечието Западна Европа е допринесла за 12% от приходите на B2Holding. Като цяло задлъжнялостта на Изток е доста по-добра от тази на Запад, измерена по съотношение спрямо БВП.

B2Holding си поставя няколко цели за ЮИЕ. По отношение на инвестициите в портфейли с необслужвани кредити се планира ръст на изкупения дълг по линия на лоши обезпечени корпоративни заеми – за малки и средни предприятия, големи компании и други. Дъщерните дружества на холдинга, включително АСВ, ще продължат да бъдат фокусирани върху изкупуване на големи портфейли, като стремежът им ще е да диверсифицират риска и да увеличават възможностите си за инвестиции. Компаниите на групата в региона целят да подобрят обслужването на всякакъв вид портфейли – необезпечени и обезпечени с имоти. За по-добра ефективност ще се обменят добри практики и опит между поделенията на B2Holding в отделните държави като процесът ще бъде подпомогнат от създаването на центрове за насърчаване на трансгранични инициативи.

[infogram id=“klyuchovi-danni-1hnp27vvqx9n2gq?live“]

От норвежкия холдинг отчитат увеличение на сделките, реализирани чрез рамкови споразумения или т. нар. forward flows. През тази година с помощта на такива споразумения са генерирани 29% от придобитите необезпечени активи за събиране. През миналата година този дял е бил 23%, а през 2016 е заемал 16% от сделките. Амбицията на B2Holding е този тип сделки да формират 50-70% от общия обем. От холдинга посочват няколко предимства на рамковите споразумения – бърза продажба на лошите кредити с минимум разходи, от което печелят и продавачите, и купувачите.

През последното тримесечие на тази година B2Holding очаква да придобие обезпечени кредити с номинална стойност 78.8 млн. евро и необезпечени на стойност 78.7 млн. евро. В региона на  ЮИЕ през последните три месеца на годината поделенията на холдинга се очаква да придобият по 12.2 млн. евро обезпечени и също толкова необезпечени заеми. Според прогнозите до септември 2019 г. номиналната стойност на обезпечените заеми в портфейла на холдинга ще надхвърлят 269 млрд. евро, а тази на необезпечените – 300 млрд. евро. Като цяло нивото на необезпечените кредити варира слабо между отделните тримесечия, но и там има сезонност, посочват от B2Holding. Обезпечените лоши заеми се движат в широки граници в зависимост от тримесечията.

Лошите кредити на банките в Европа се оценяват на общо 780 млрд. евро, като 65% от тях са в четири страни – Италия, Франция, Испания и Гърция. В Италия лошите кредити са 159 млрд. евро, а в Испания – близо 100 млрд. евро. Измерени спрямо всички кредити най-неблагоприятно е положението в Гърция – там 45% от заемите са необслужвани, както и в Кипър – 34%. Независимо от голямата стойност, в Италия делът на просрочените заеми е 10% от всички, а във Франция – само 3 на сто. Данните са към юни 2018 г.

В същото време всички страни от ЕС отчитат ръст на икономиката и се очаква това да продължи през следващата година. За 2019 г. най-голямо повишение на БВП се очаква в Кипър (4.2%), Полша, Сърбия, Босна и Херцеговина – с по 3.5% на годишна база. В същото време се предвижда намаление на безработицата спрямо 2017 г. във всички държави с изключение на Чехия и Естония. За първата прогнозите са нивата на безработица да се качат с 0.1 процентни пункта, а във втората – с 1.1. В останалите намалението ще бъде между 0.1 процентни пункта в Румъния до 3.4 пункта в Гърция. За България очакванията са безработицата да спадне с още 0.7 процентни пункта, а БВП да нарасне с 3.1% през 2019 г.

Задлъжнялостта на частния сектор остава доста висока в Европа, най-вече в Западна Европа, където традиционно дълговете като дял от БВП са по-високи спрямо Централна Европа (ЦЕ) и Югоизточна Европа (ЮИЕ). Тенденцията за ЦЕ и ЮИЕ е за ръст на потребителското кредитиране,, прогнозират от B2Holding. В България делът на частния дълг е 100.1% от БВП към края на миналата година, докато за Румъния е малко над 50%. И двете страни са в по-добра форма по този показател в сравнение с Гърция, в която дълговете на частния сектор са 116.4% от БВП, докато в Сърбия е само 73 на сто. Подобно на България е положението в Хърватска – близо 100%, докато в Унгария е само 71.4%.

За сравнение – във Франция, Италия, Испания и Португалия частния дълг към БВП надминава 100%, а в Швеция и Дания се движи около 200%. Най-висок е този показател в Норвегия (285%) и Кипър (316%).