Юрисконсулт – корпоративни и обезпечени вземания

Търсим квалифициран, амбициозен и отговорен служител за позицията Юрисконсулт, който да се присъедини към екипа на Дружеството в Дирекция „Корпоративни и обезпечени вземания“.

Вашите задължения и отговорности:
• Осъществява представителство по искови и заповедни производства, по които „Агенция за събиране на вземания” ЕАД е страна, на всички инстанции, както и изготвя всички относими към производството съдебни документи и участва в съдебни заседания, включително и извън София при необходимост;
• Осъществява представителство на Дружеството по изпълнителни дела, включително оформянето, подаването и съхранението на съпътстващите го документи;
• Осъществява представителство пред Регистъра на особените залози, в това число – вписване на пристъпване към изпълнение, справки, подновяване на действието на залога и др.;
• Участва активно в процеса по събиране на обезпечени и необезпечени задължения, като подготвя необходимите документи, участва в срещи и преговори, предлага различни решения, способи и стратегии за събиране на задълженията;
• Участва в процесите по оценка и анализ на пакети от вземания, за които Дружеството участва на търгове за придобиване, като дава експертно правно становище за правния риск и статуса на клиентите, както и в процесите, свързани с последващото конституиране по висящи съдебни производства;
• Отговаря за своевременното предприемане на действия по подновяване на действието на договорни ипотеки, като подготвя съответните молби и приложенията към тях и организира удостоверяване на подписването им пред нотариус, извършва справки и представителство в Имотния регистър и в съответните служби по вписванията в страната;
• Участва в производства по несъстоятелност, включително предявява молби за откриване на такива, предявява вземания от името на Дружеството, участва в събрания на кредиторите, осъществява комуникация със синдици и ликвидатори;
• Изготвя договори за цесия, встъпване в дълг, извънсъдебни споразумения и различни видове спогодби, целящи несъдебно уреждане на задълженията на длъжниците, както и всякакви други документи, свързани с възложените му отговорности и/или възложени му от преките му ръководители;
• Осъществява общо правно обслужване на Дирекция „Корпоративни и обезпечени вземания“.

Изисквания за заемане на позицията:
• Висше юридическо образование, с придобита юридическа правоспособност;
• Минимум 3-годишен опит в събирането и управлението на просрочени обезпечени кредити на Корпоративни юридически лица, като за предимство се счита заемането на сходна позиция в друга институция със сходен предмет на дейност;
• Опит при воденето на искови производства и производства по несъстоятелност;
• Аналитично мислене и систематичност, самоинициативност, отговорност към работния процес и поставените задачи, способност за вземане на решения под напрежение;
• Комуникативност и умения за водене на преговори и за работа в екип, високо ниво на организираност и самодисциплина;
• Умения за планиране и очертаване на приоритети, стремеж към непрекъснато усъвършенстване на познанията и придобиване на нови такива, акуратност и пълна ангажираност към работата, умения да се работи за постигане на целения резултат в най-краткия възможен срок;
• Активен шофьор и възможност за пътуване извън София при нужда;
• Владеене на английски език (за предпочитане юридически английски) на ниво, даващо възможност за четене, писане и анализиране на правни документи;
• Много добра компютърна грамотност – MS Office.

Какво предлага компанията:
• Възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие в утвърдена, стабилна компания;
• Обучение и възможности за повишаване на квалификацията;
• Конкурентно възнаграждение и социални придобивки;
• Мотивираща бонусна схема на тримесечна база, обвързана с изпълнението на индивидуално поставена финансовата цел;
• Динамична работа в млад и мотивиран екип;
• Работно място в непосредствена близост до метростанция;
• Трудов договор.

Как да кандидатствате:
Ако виждате успеха и професионалното си развитие в Нашата компания, ако за Вас доброто управление се корени в новите идеи, екипната работа и лоялното отношение, очакваме подробна автобиография и актуална снимка.

Личните данни Ви данни се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., както е посочено в политиката по-долу.

Моля, имайте предвид, че ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствайте:

    Прикачи файл (задължително) - макс. 10mb


    Запознах се и приемам политиките за обработка на лични данни.

    Моля, прочетете общите условия, преди да продължите.