Експерт Недвижими имоти

Търсим мотивиран професионалист, който да се присъедини към екипа ни на позиция:
Експерт Недвижими имоти

Вашият профил:
• Висше образование – инженерно-строителен профил, архитектура, икономика или друго, релевантно на позицията
• Опит в работата с недвижими имоти
• Добро познаване на нормативната уредба
• Шофьорска книжка кат.В, активен шофьор
• Умение за управление на времето, работа с крайни срокове и работа в екип
• Добри аналитични умения, управление, структуриране и представяне на информация

Ще се счита за предимство:
• Валиден сертификат за оценка на Недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България, както и наличие на други сертификати (за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, за оценка на търговски предприятия и вземания и оценка на машини и съоръжения)
• Практически опит като оценител и/или опит във финансова институция
• Опит в дейности по оценка на портфейли от активи
• Опит в сделки и управление на недвижими имоти
• Компютърна грамотност на добро работно ниво – MS Office пакет
• Възможност за пътувания в страната

Вашите задачи:
• Координация на процеса по оценяване на недвижими имоти
• Поддържане на актуална информация за недвижимите имоти в информационните системи на компанията
• Активно участие при изготвяне на оценка на нови обезпечени портфейли
• Възлагане, управление на процеса и текущ контрол върху изготвените от външни оценителски дружества оценки на недвижими имоти
• Изготвяне на становища за обезпечения и придобити активи от портфейла на компанията
• Осигуряване на текущ контрол на обезпеченията и идентифициране потенциалните рискове за компанията
• Разработване на алтернативни сценарии за възможната пазарна реализация на недвижимите имоти – обезпечения, както и участие в процеса на реализацията на имотите
• Участва в одобряването на предложения за придобиване на активи, привличане на инвеститори, изготвяне на препоръки, организиране на мерки и мониторинг за охрана и опазване, управление (в това число организация оферти, търгове, довършителни работи, контрол и др. дейности във връзка с управлението на имотите), както и реализация на обезпеченията
• Подпомагане на изготвянето и съгласуване на количествено-стойностни сметки за извършване на довършителни и/или ремонтни работи по недвижими имоти
• Извършване на подбор на строителни фирми, събиране на оферти и изготвяне на предложения за възлагането на строителни работи до мениджмънта
• Извършване на текущ контрол върху възложените ремонтни и/или довършителни работи на строителни фирми
• Координира процеса по осигуряването и поддържането на съответна форма на охрана на недвижимите имоти, когато такава е необходима
• Извършване на базови дейности по управление на придобити имоти с цел запазване на тяхното състояние
• Координира процеса по маркетиране на обезпеченията на компанията, чрез каналите определени за това, прави предложения за разширяването на маркетинга на обезпечения
• Участва в процеса на разработване на политики и процедури, свързани с управлението на обезпечения

Какво предлагаме:
• Трудов договор и фиксирано възнаграждение
• Повишаване на квалификацията
• Работа в мотивиран екип
• Дългосрочна професионална реализация
• Възможност за работа от вкъщи
• Ваучери за храна
• Допълнителни дни годишен отпуск
• Допълнително здравно осигуряване
• Преференциални цени за спортни карти (Multisport)
• Програма „Доведи приятел“
• Комплимент за рожден ден
• Подаръчен ваучер за бебе
• Топли напитки в офиса
• Фирмени събития
• Благотворителни инициативи

Как да кандидатствате:
Ако виждате успеха и професионалното си развитие в Нашата компания, ако за Вас доброто управление се корени в новите идеи, екипната работа и лоялното отношение, очакваме подробна автобиография.

Личните данни Ви данни се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04. 2016 г., както е посочено в политиката по-долу.

Моля, имайте предвид, че ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствайте:

    Прикачи файл (задължително) - макс. 10mb


    Запознах се и приемам политиките за обработка на лични данни.

    Моля, прочетете общите условия, преди да продължите.