Добра година за лошите заеми

Интервю с Юлия Юргакиева, изпълнителен директор на „Агенция за събиране на вземания“, в изданието Капитал 100:

 

Като водеща компания в сектора как се развива бизнесът с изкупуване и събиране на просрочени задължения?

Миналата 2022 г. за нас беше една от рекордните от гледна точка на събираемост независимо от предизвикателствата, свързани с инфлацията и войната в Украйна. В най-добрата си форма сме – успяхме да възвърнем и задминем предпандемичните нива, потвърдено от финансовите ни резултати за 2021 и 2022 г. Постъпленията от закупени портфейли се увеличиха съответно с 19% и 23% през 2021 г. и 2022 г. спрямо 2020 г., като през миналта година достигнаха до 54 млн. лева (постъпленията, не стойността на портфейлите). Повишените нива на събираемост заедно с реализираните спестявания през последните две години ни позволи да отчетем съществен положителен финансов резултат за 2022 г.Запазихме позицията си на водеща компания на пазара за изкупуване на вземания и най-важното – постигнахме това благодарение на мерки и политики вътре в компанията.

На какво се дължи тази подобрена събираемост?

Няколко са основните причини. На първо място – все по-добри вътрешни системи за оценка и управление на процесите. Разработихме изцяло нова собствена система за управление на вземанията, с множество интеграции и автоматизации, която работи с голяма база данни и посредством специфични за всяко звено функционалности. Всичко това значително ускорява и улеснява оперативната работа в АСВ на всички нива. Софтуерните разработки са плод на дълги години опит и вътрешно ноу-хау. Надграждаме и оптимизираме постоянно, вземайки непрекъснато обратна връзка от колегите, които ежедневно работят със системата.

През 2021 г. започнахме интегрирането на роботизирани услуги в най-натоварените ни отдели и дирекции. Автоматизирането на времеемки и повторяеми процеси повишава постигнатите резултати и колегите имат възможност да се съсредоточат върху по-важни задачи.

Екипът ни разработва нови скоринг модели, които помагат на служителите да се фокусират върху „правилните“ случаи, тоест анализите помагат да насочим усилията си там, където е най-вероятно да имаме добър резултат в събирането. Скоринг моделите ни позволяват да сме по-фокусирани, по-точни в прогнозите, по-стриктно да управляваме разходите за обработване на портфейлите. За оптимални скоринг модели разчитаме както на натрупания бенчмарк, така и на човешкия фактор – опитни анализатори, които да систематизират и интерпретират големия обем данни.

Секторът на събиране на вземания беше сред засегнатите от пандемията. Можем ли да говорим вече за пълно възстановяване?

В действителност в началото на пандемията работата ни беше административно възпрепятствана, като за повече от 4 месеца буквално 50% от компанията не можеше да упражнява дейност. За щастие, след като този период приключи, постепенно успяхме да се завърнем към нормалната си дейност и ритъм. Компанията продължава да инвестира в придобиване на нови портфейли, както единични, така и на база регулярни прехвърляния. Вярваме, че успешното развитие на АСВ трябва да се усеща и вътре в самата нея, затова разширихме и включихме нови социални придобивки, сред които възможност за работа от вкъщи, съкратено работно време – веднъж месечно, увеличена сума за ваучери за храна, допълнителни дни отпуск за нови служители. Освен тези включихме и малки, но ценени от хората неща като офис масаж, сладоледен петък и др. Ние вярваме, че по този начин колегите повишават производителността си и споделят успеха на компанията, защото знаят, че те са реални участници в него.

Срещате ли трудности при управлението на вземания в периода на висока инфлация и покачващи се лихви?

Не бих казала. В България то още не е осезаемо, а и исторически погледнато, постепенното покачване на лихвите не води непременно до ръст на просрочените кредити, особено ако доходите са нараснали паралелно с ръста на инфлацията. Също така, ако една банка има добра система за оценка на кредитополучателите, повишението на лихвите няма да се отрази сериозно на портфейла от необслужвани вземания. Нека дам пример – ако сте изтеглили ипотечен кредит, повишение на месечната вноска с 50 лв. няма да създаде особени проблеми при изплащането. При рецесия и ръст на безработицата просрочията растат, а ние трябва да вложим повече усилия за събирането им. Важно е да се реагира възможно най-рано, да се разговаря с клиентите с просрочия, да се търси вариант за разсрочване и погасяване. По този начин печели не само финансовият сектор – полза имат и коректните платци, тъй като в техните кредити се калкулира по-малко риск от непогасени дългове.

Трябва да се има предвид, че след 2008 г. системите на банките вече са много добре подсигурени, резервите им са стабилни, а навременната продажба на портфейли от необслужени кредити помага за значително намаление на просрочията и съответно – освобождаване на ресурс.

В последните две-три години по-рядко се чува за единични големи сделки с портфейли от просрочени кредити. Какви са очакванията за тази година?

В годините след световната финансова и икономическа криза през 2009 г. банките натрупаха значителни по обем просрочени кредити. По различни причини през първите години след това не са правени сериозни опити тези кредити да се съберат или продадат навреме, а времето е ключов фактор за успешното погасяване на просрочените вземания. Паралелно с това само за няколко години в България се развиха специализирани компании за управление на вземания и показаха, че могат успешно да се справят с проблема. Комбинацията от двете тенденции предопредели големите единични сделки в определен отрязък от време, когато икономиката растеше по-силно, за да навакса изоставането след кризата. Постепенно започнаха регулярни продажби на по-малки пакети. Ние в АСВ бяхме сред първите, които въведоха продажбите чрез рамкови споразумения. По тях кредиторите регулярно изчистват от балансите си просрочените вземания, без да ги оставят да се натрупват за дълъг период. Като числа обемите на вземанията, които сме изкупили по такива споразумения, надминават големите портфейли от следкризисните години. Независимо от предизвикателствата на средата и индикациите за рецесия в Европа очакваме и 2023 г. да е добра по отношение на продажбите и събираемостта на необслужвани вземания както от банки, така и от небанкови финансови институции.