Съвети

Важно е да поддържате контакт с нашите експерти.

Уведомявайте ни своевременно при промяна на телефон за връзка с Вас, адрес, на който живеете или работното Ви място. Това помага на нашите експерти да стигнат бързо до Вас и да Ви предложат най-доброто решение за погасяване на задължението Ви. Продължителна липса на контакт, както и погасяване по задължението, биха могли да се счетат за отказ от плащане, съответно по-ранно предприемане на предвидените от закона действия, включително и образуване на дело, налагане на възбрани, запори, опис и публична продан на имущество, други. По тази причина нашият съвет е да поддържате активна комуникация с нас.

Винаги плащайте съгласно направените договорености.

Ще очакваме Вашите плащания в размер и срок, договорени с наш експерт и изпратени до Вас с писмо или SMS на мобилния Ви телефон. Заедно с Вас нашите колеги ще определят такъв размер на вноска или пълно погасяване, който да отговаря най-добре на конкретната ситуация. Нашите експерти най-правилно могат да преценят, заедно с Вас такъв размер на вноска или пълно погасяване, който да отговаря най-добре на конкретната ситуация.

Платете задължението преди да бъдат предприети действия по принудително изпълнение.

Наша основна цел е да дадем възможност за погасяване на задължението по най-бързия и изгоден за Вас начин. Пристъпване към принудително събиране би увеличило Вашето задължение с направените разходи за адвокатски хонорари, съдебни такси, такси на съдебни изпълнители, лихви за просрочие и др. Ако вече сме предприели подобни мерки, моля да се свържете с нас при първа възможност, за да намерим най-доброто решение за Вас.

Търсете начини за пълно погасяване/рефинансиране на дълга.

Това е най-добрият вариант за Вас. Ние ще съдействаме, като издадем Удостоверение за размер на дълга, което може да бъде представено при кандидатстване за кредитен продукт пред бъдещия Ви кредитор.
При погасяване на Вашето задължение в цялост, Агенция за събиране на вземания ЕАД ще подаде необходимата информация към ЦКР до 15-то число на следващия месец, за актуализиране на Вашия кредитен статус. Кредитната история отразява Вашата надеждност, стабилност и финансова репутация, като до нея имат достъп всички банкови и финансови институции, регистрирани на територията на Република България.