България е сред лидерите по лоши кредити в ЦИЕ

България е сред първенците по лоши кредити в ЦИЕБългария е сред страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) с най-високо ниво на необслужваните си банкови кредити, според проучване на консултантската компания Deloitte. През 2016 г. лошите заеми в банковата система в страната се свиват съответно с 21.4% на годишна база в сегмента на корпоративните кредити и с 13.6% при кредитите за домакинствата, но делът им в общия кредитен портфейл остава сред най-високите в региона – 13.3%. Повече лоши кредити имат 3 от общо 14 страни от ЦИЕ, включени в изследването – Хърватска (13.6%), Сърбия (17%) и Украйна (30.5%).

Големият обем необслужвани корпоративни кредити е основната причина за неблагоприятната позиция на България. Към декември 2016 г. нивото им надхвърля 15% от общия кредитен портфейл. Само 4 страни в региона имат по-висока стойност по показателя – Босна и Херцеговина (15.3%), Сърбия (17.2%), Румъния (19%) и Хърватска (25.1%). Просрочените заеми за домакинствата (потребителски и ипотечни) достигат 10% за периода. Още 3 други страни в региона имат двуцифрени стойности по този показател – Сърбия (10%), Хърватска (10.3%) и Унгария (14.3%).

България е сред страните в региона, които според авторите на доклада, трябва да вземат допълнителни мерки, за да намалят нивото на лошите си кредити. През 2015-2016 г. част от банките в страната започнаха да продават активно необслужваните си заеми с цел прочистване на балансите и отписването на несъбираемите и напълно обезценени вземания. Действията им бяха мотивирани и от предприетия от БНБ преглед на активите и стрес теста.

Продавайки своите лоши заеми, банките реинтегрираха в печалбата си част от провизиите по тези заеми и подобриха рентабилността си“, припомни Нина Станчева, изпълнителен директор на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД (АСВ), една от водещите в изкупуването на необслужвани кредити в България и Румъния.

В края на 2016 г. възвращаемостта на капитала в банковия сектор в България достигна най-високото си ниво от 2008 г. – средно 10.4% и ръст от 2.4 процентни пункта спрямо 2015 г. По-ниските разходи за обезценки на заемите допринасят за това подобрение, потвърждава докладът на Deloitte.

Реализираните сделки по продажба на необслужвани кредити в България през 2015-2017 г. са за 700 млн. евро, което подрежда страната на седма позиция от 14 страни в региона. Най-голям стойностен обем за периода е генерирала Румъния – 6.4 млрд. евро.

През 2016 г. бяха реализирани две големи сделки по продажба на необслужвани кредити на българския пазар – портфейли с необезпечени потребителски заеми на Пощенска банка и Националната банка на Гърция съответно за 145 млн. евро и 70 млн. евро. В края на 2017 г. Уникредит Булбанк продаде на АСВ смесен портфейл с потребителски и фирмени заеми с номинална стойност 90 млн. евро.

От Deloitte очакват развитие на вторичния пазар на дългове в ЦИЕ през следващите години. Редица институции, в това число и Европейската комисия, планират специални мерки, с които да стимулират този пазар. От страните от ЦИЕ Румъния показва най-голям напредък в това отношение, според данните на Deloitte.

Източник: Deloitte