B2Holding с фокус върху корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие

Кои сме ние като компания, как ни разпознават и оценяват служителите, партньорите, инвеститорите? В променящия се бизнес свят това е въпрос, който всяка утвърдена компания си задава. Екологичното, социално и отговорно корпоративно управление (ESG) се превръщат в част от нематериалните активи, определящи настоящата и бъдеща стойност на една компания. 

Като лидер на пазара за управление на вземания, с присъствие в 23 държави в Европа, B2Holding все по-активно насочва вниманието си съм устойчиво развитие и отговорно корпоративно управление. Пандемията от COVID-19 през изминалата 2020г. още по-ясно затвърждава мисията на холдинга и определя основните приоритети в устойчивото му развитие – грижа за финансовото благополучие на обществото, за сигурността и удовлетворението на служителите. Ние в Агенция за събиране на вземания ЕАД, като част от B2Holding, изцяло припознаваме и следваме мисията и общите стратегически планове на групата.

Кои са нашите ценности?

Не случайно именно през 2020г. B2Holding оповестява и установените фирмени ценности. Ценностите са сърцето и душата на компанията; общият език, на който говорят всички; това, което помага на групата да следва избраната мисия – да преодолява пропастта, която просрочените задължения създават между кредитори и кредитополучатели. 

В B2Holding вярваме в 5 основни ценности – гъвкавост, почтеност, разнообразие, съвършенство и отговорност. Водени от тези ценности се стремим да се развиваме и да израснем, да следваме високи етични принципи, да градим разнообразна и равнопоставена работна среда, да надскачаме собствените си възможности и отговорно да допринасяме за благото на компанията, обществото и околната среда.

 

Какви са нашите ESG цели?

Няколко са основните цели, които B2Holding си поставя като част от корпоративната ESG стратегия. Следването им и постоянното подобряване на резултатите по тях са ключов фактор за изграждане на доверие у всички заинтересовани страни.

На първо място за групата стоят целите, насочени към клиентите. Като компания, посветила се на финансовото здраве, B2Holding се стреми да подобри финансовата култура на населението и да изгради навици за плащане. Ръка за ръка с тези цели вървят установяване на общи принципи за отношение към клиентите, етично поведение и повишаване и измерване на клиентското удовлетворение.

Вторият двигател в устойчивото развитие на холдинга са служителите. В B2Holding се фокусираме върху разнообразието, приемането и интегрирането, върху уважението и взаимната грижа. Усилено работим върху подобряване на вътрешната комуникация, изграждане на сплотен екип, развитие на таланта и подкрепа на личностното и професионално израстване.

Отговорността ни като част от цялостната бизнес екосистема се изразява в строго придържане към законовите изисквания, превенция на корупцията и изпирането на пари, подкрепа на пазарната конкуренция и борба с неетичните търговски практики.

Защитавайки интересите на инвеститорите си се стремим към прозрачност и ясна отчетност, намаляване на репутационния риск, отразяване влиянието на ESG критериите в процеса на оценка на потенциални инвестиции.

Не на последно място всяка компания следва да даде своя принос за опазване на околната среда. B2Holding си поставя цели за намаляване емисиите на CO2, елиминиране употребата на пластмаса, намаляване употребата на хартия, рециклиране, използване на енергийно ефективни технологии.

Вярваме, че постоянният диалог с нашите партньори, клиенти, инвеститори и служители ни прави по-устойчиви като организация, по-уверени в определяне на стратегическите цели на компанията. Сигурни сме, че само така ще изпълним визията си – да бъдем водещ и доверен партньор, който активно преобразява сектора за управление на вземания.