B2Holding през първото тримесечие: Висока събираемост, силен паричен поток и контрол върху разходите

През първото тримесечие на 2021 г. норвежкият B2Holding продължава да показва стабилни финансови резултати и силни парични потоци, сочат предварителните данни. Окончателният отчет ще бъде публикуван на 20 май. Положителното развитие на Групата, наблюдавано през 2020 г., въпреки влиянието на COVID-19, продължи и през 2021 г. Дори и при продължителните предизвикателства, причинени от пандемията в няколко европейски държави, Групата поддържа високо ниво на активност с огранично въздействие върху операциите през първото тримесечие.

Нивото на продадените портфейли от необслужвани кредити все още е много ниско, сравнено с предишни години, и като резултат инвестициите през първото тримесечие са скромни. Групата обаче отбелязва повишение на пазарната активност и очаква тази тенденция да продължи и занапред, дори и да са необходими няколко тримесечия, преди сделките с необслужвани кредити да достигнат нивото, което са имали преди пандемията.

Бизнес операции

Събираемостта на необезпечени вземания през първото тримесечие е над обявенитe прогнози. Събирането на вземания в Северна Европа и Полша показва устойчивост и остава силно през пандемията, също така Групата вижда положително развитие в държавите от Централна и Югоизточна Европа. Нивото на разходите е по-ниско от очакваното и надминава заложените цели за икономия.  Възможно е обаче  правните разноски, свързани със събирането, да се увеличат през втората половина на 2021 заради увеличение на активността и инвестициите. Силно е възстановяването на вземания от обезпечени портейли през първото тримесечие. Някои големи плащания, отказани през четвъртото тримесечие на 2020 г., са платени според очакванията или са ги надминали.

Възстановяването на плащанията при обезпечени портфейли са допринесли положително за силния паричен поток през тримесечието. Групата също така наблюдава положително развитие по реализацията на недвижими имоти, където променената стратегия продължава да носи добри резултати. Имотите, продадени през тримесечието, са реализирани на цени доста над балансовата им стойност. В резултат на по-високата амортизация на обезпеченото портфолио, следваща силното възстановяване, ефектът е по-малък върху показателя EBITDA, но е положителен върху паричния EBITDA.

 

Финансова позиция

В края на март B2Holding разполага с ликвиден резерв от 360 млн. евро. В него се включват държавни ценни книжа на стойност 93 млн. евро, други 175 млн. евро револвиращ кредит и 75 млн. евро мостов кредит. Разходите за финансиране на групата са намалели през първото тримесечие, основно като резултат от изплащането на първата емисия облигации. Допълнително B2Holding увеличава възможностите си за финансови споразумения през първото тримесечие.

„Признателен и благодарен съм за изключителните усилия, които нашите служители показаха през 2020 и 2021 г. Въпреки предизвикателната ситуация, Групата се оказа способна да осигури добри и стабилни резултати през 2020 г., а първото тримесечие на 2021 г. не беше изключение. Видяхме продължаващо положително развитие както в събирането на необезпечени вземания, така и в обезпечените, което е потвърждение, че  стратегическите ни инициативи показват положителни резултати. Особено доволен съм от силния паричен поток, генериран през първото тримесечие. Също така виждаме повишен интерес от потенциални партньори за инвестиции на няколко от пазарите, на които присъстваме. B2Holding подсили баланса си дори и през първото тримесечие и сме в добри позиции да участваме активно на пазара на необслужвани вземания, който очакваме да предложи атрактивни възможности занапред“, коментира Ерик Йонсен, изпълнителен директор на B2Holding. 

Първото тримесечие от 2021 г. на B2Holding в числа (предварителни данни) 

Брутни събрани вземания – EUR 150 млн. +4.3% ръст спрямо Q1 2020

EBIT – EUR 33 млн. +29.4% ръст спрямо Q1 2020

Паричен EBITDA  – EUR 101.3 млн.  +15% ръст спрямо Q1 2020

Нетна печалба – EUR 13 млн. +442% ръст спрямо Q1 2020

Ливъридж – 2.62, при 3.38 зa Q1 2020

Съотношение на собствения капитал – 29.3%, с 4.2 процентни пункта ръст спрямо Q1 2020

Инвестиции в нови портфейли – EUR 19.2 млн.  -61% спад спрямо Q1 2020