B2Holding: финансови резултати за второто тримесечие на 2020 г.

B2Holding е географски добре диверсифицирана компания с присъствие в 23 европейски държави. През второто тримесечие Групата наблюдава съществени разлики в ефекта от пандемията от Covid-19 върху отделните европейски пазари, но цялостното влияние върху бизнеса й е ограничено. B2Holding успя да задържи високо ниво на бизнес активност и в същото време да защити здравето и безопасността на своите служителите, в съответствие с препоръките и ограниченията, наложени от властите в страните, в които оперира.

По време на продължаващата пандемия B2Holding създава различни стрес-тест сценарии, като събираемостта през второто тримесечие надхвърли очакванията по тези сценарии, а разходите са в съответствие с предприетата програма за икономии.

В Северна Европа и Полша, където е съсредоточена повече от 50% от очакваната оставаща събираемост на Групата, пандемията има малко или почти никакво влияние върху събираемостта. Най-засегнатите от Covid-19 страни като Италия и Испания – с обща очаквана оставаща събираемост от около 7%, изпитват и най-голям негативен ефект върху събираемостта. Франция, с около 5% от очакваната оставаща събираемост, е умерено засегната. Въздействието на Covid-19 върху бизнеса на Групата в Югоизточна Европа, която държи 13% от очакваната оставаща събираемост, е по-голямо отколкото в Полша и Северна Европа, като България остава най-засегнатата държава досега.

Сред държавите в Централна Европа, които представляват 23% от очакваната оставаща събираемост, най-засегнати остават Балканските страни, но през това тримесечие Групата наблюдава сравнително добро възстановяване по обезпечените портфейли. Необезпечените събирания в Хърватия са значително ограничени, тъй като хърватските власти спират дейността на частните съдебни изпълнители в отговор на пандемията.

Финансови резултати за второто тримесечие на 2020 г. (предварителни данни):

* Брутни събрани вземания: 117 млн. евро

* Оперативна печалба: 22.5 млн. евро

* Показателят cash EBITDA: 84 млн. евро

* Инвестиции в нови портфейли: 43 млн. евро

* Очаквана оставаща събираемост (към края на тримесечието): 2,3 млрд. евро

„По време на този предизвикателен период B2Holding успя да запази капитал чрез предоговаряне на рамковите споразумения за изкупуване на дългове и намаляване на инвестициите през второто тримесечие. Успешно ограничихме разходите в съответствие с нашите цели за икономии и ще продължим да се фокусираме върху действия за намаляването им и оттук нататък. Ще продължим напред предпазливо, тъй като макроикономическите ефекти от пандемията са все още несигурни.

През тримесечието имахме добър диалог с нашите банки и сме доволни от подкрепата, която ни оказаха със структурната промяна на споразуменията ни. Това в комбинация със стабилния ни баланс ни поставя в добра позиция да вземем активна роля на европейския пазар на необслужвани вземания. Очакваме интересни възможности за изкупуване на дългове, както и повишен потенциал за събиране на вземания за трети страни“, казва Ерик Йонсен, главен изпълнителен директор на B2Holding ASA.