Терен в Западна промишлена зона, Варна

ТЕРЕН, с площ 2819 кв.м., съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.4510.690, с адрес: гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, Западна промишлена зона, с трайно предназначение урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект. Теренът е с лице към улица. Съгласно ОУП на град Варна, имотът попада в зона Пс – смесена производствена устройствена зона.
Имотът ще бъде предмет на публична продан по изпълнително дело No 1585 от 2020 г.,по описа на ЧСИ Христо Георгиев,тел: 052 633197.
АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани.
Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.