Терен с хотел в груб строеж

Поземлен имот с идентификатор 35064.501.4169, по кадастралната карта на гр. Каварна, с площ по скица 9252.00 кв.м., ведно с незавършен строеж на комплекс ETERNITY незавършено строителство), включващ по проект 13 броя еднофамилни жилищни сгради със 110 апартамента в тях и административна сграда с общо РЗП 6 585.60 кв.м. Имотът ще бъде предмет на продажба до 21.02.22г.от синдик Янко Стоянов, тел. 052 603 100.

АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани.

Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.