Търговски имот в гр. Раднево.

Търговски имот – 1 808/2 340 ид.ч. от ПИ 2340 кв.м., в урбанизирана територия, кад. идент. 61460.502.98, заедно с построените в имота сгради с обща РЗП 459 кв.м., в гр. Раднево.