Промишлено помещение в Петрич

Поземлен имот с идентификатор 56126.601.3682,с площ от 4 424 кв.м., начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар номер 3682, квартал 310, парцел IX,заедно с построените в него: промишлена сграда с идентификатор 56126.601.3682.1, със застроена площ от 1477 кв.м., административна сграда с идентификатор 56126.601.3682.2 със застроена площ от 66 кв.м., сграда с идентификатор 56126.601.3682.3 със застроена площ от 28 кв.м., с предназначение сграда за енергопроизводство.
Имотът ще бъде предмет на продан по търговско дело 3607/2014 г. на Софийски градски съд, ТО, VI-22 от синдик Антоанета Николова.

АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.

int.984937.2