Производствена база в Петрич

Продава се производствена база, съставена от следните имоти:
Поземлен имот с идентификатор 56126.601.3682,с площ от 4 424 кв.м., начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар номер 3682, квартал 310, парцел IX,заедно с построените в него Фабрика за арматура, мрежи и носачи: промишлена сграда с идентификатор 56126.601.3682.1, със застроена площ от 1477 кв.м., административна сграда с идентификатор 56126.601.3682.2 със застроена площ от 66 кв.м., сграда с идентификатор 56126.601.3682.3 със застроена площ от 28 кв.м., с предназначение сграда за енергопроизводство.
Поземлен имот кад. идентификатор 56126.601.3680, с площ 6 868 кв.м., заедно с построената в него Фабрика за арматура, мрежи и носачи със ЗП 1 922 кв.м., находящ се в град Петрич, ул. Струма
Поземлен имот 56126.601.4779, за друг вид производствен, складов обект, площ 7 229 кв.м., стар номер 4779, находящ се в град Петрич, ул. Струма .
Трите имота ще се продават в съвкупност.
Имотите ще бъдат предмет на продан по търговско дело 3607/2014 г. на Софийски градски съд, ТО, VI-22 от синдик Антоанета Николова.

int.984937.2