Промишлено помещение в гр. Ихтиман

УПИ Х-1612 в кв. 143 по плана на гр. Ихтиман, с площ от 2656.00 кв.м., идентичен с имот пл. 1612 с площ от 2656.00 кв.м., включен в УПИ, разделен на два нови УПИ: УПИ за промкомбинат и нов УПИ Х-1612, ведно с всички трайно закрепени подобрения, ведно с построената в поземления имот сграда, представляваща топлоцентрала, работеща с възобновяеми енергийни източници – дървесна маса, със застроена площ от 987.72 кв.м. и разгърната застроена площ от 1303.93 кв.м. и помещение за когенерация с площ 5.00 кв.м., в които са монтирани: котел за изгаряне на биомаса с капацитет на генериране на 3.00 Mw отоплителна енергия, с доставчик БИОМАКС ГмбХ Австрия и съоръжения за управление и контрол и спомагателно оборудване – преса за дървесни стърготини и шнек за подаване на дървесен чипс, както и построените за топлоснабдяване на гр. Ихтиман: топлопреносна мрежа, главно трасе, клонове и сградни отклонения етап 1 главен клон и прилежащите му сградни отклонения по ул. Димитър Попов , ул. ‘Полк. Димитър Дрангов’, ул. ‘Иван Вазов’ , пл. ‘Съединение’ и ул. ‘Цар Освободител’ , канал Ф 400 с дължина 100 м. по ул. ‘Димитър Попов’ и сградни канализационно и водопроводно отклонения за топлоцентралата и Етап 2 второстепенни клонове и прилежащите им сградни отклонения (клон 3 и клон 9 не са въведени в експлоатация); вземане по изпълнителен лист, издаден от Софийски районен съд, т.о., 72 с-в на 18.05.2018 г. по гр.д. 1807/2018г.
Активите ще бъдат предмет на продажба от синдик Александър Костадинов, тел. 0888 881 774