Промишлено помещение в Димово

Първи етаж от масива сграда – хлебарна, с площ от 250 кв. м., построен в застроен урегулиран поземлен имот IX – 222, кв. 47 по плана на гр. Димиво, заедно с приспадащите се идеални части от общите части и правото на строеж върху мястото.
Имотът е разположен на главната входно-изходна пътна артерия, недалеч от административния център.