ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА (цех за колбаси), гр. Дунавци, обл. Видин.

Продава се производствена база (цех за колбаси), състояща се от два урегулирани поземлени имота с обща площ от 10374.00 кв.м., заедно с построените в тях сгради. Основната сграда се състои от три производствени помещения и административна част. В имота има изградена метална конструкция, предназначена за животни.
УПИ, находящи се в гр. Дунавци, област Видин, кв.111:
o Застроен УПИ V от 3 200 кв.м. с построената в него едноетажна масивна производствена сграда със ЗП от 876 кв.м.:
i. Първи етаж 876,00 кв.м.,
ii. Сутерен 490,00 кв.м.
o Застроен УПИ VI от 7 174 кв.м. с построената в него двуетажна масивна спомагателна сграда със ЗП от 307,44 кв.м.:
i. Първи етаж 307,44 кв.м.,
ii. Втори етаж 307,44 кв.м.
o допълнителна сграда гаражи и работилница със ЗП от 120,00 кв.м.
Имотът се продава в процедура по несъстоятелност.
АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.
За допълнителна информация:
Павлин Благоев
моб.: +359 882 923 097
pavlin.blagoev@theagency.bg
int. 776822