ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ (шивашки цех), гр. Белене, обл. Плевен, ул. Димитър Благоев.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Белене, съставляващ имот V-2133, в квартал 87, по плана на град Белене, в границите на урбанизираната територия на града, с площ от 4 055.00 кв.м. по нотариален акт, със застроените в него секция А – МАСИВНА МОНОЛИТНА СГРАДА, на три етажа със застроена площ от 552,12 кв.м и секция Б – МАСИВНА МОНОЛИТНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 512.70 кв.м., заедно с ПРИСТРОЙКА-РАЗШИРЕНИЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ШИВАШКИ И КРОЯЛЕН ЦЕХ.
Осъществена е директна връзка между санитарно-битовите помещения, намиращи се на първия етаж в секция ‘А’ и шивашкия цех на пристройката чрез топла връзка -пристройка с площ от 17 кв.м. Съгласно скица за поземлен имот на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Плевен представляващ поземлен имот с идентификатор 03366.601.808, с адрес град Белене, ул. Димитър Благоев, с площ 4 616.00 кв.м.
Имотът ще бъде предмет на публична продан от ЧСИ Татяна Кирилова, тел. 064 806 778.
АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.
За допълнителна информация:
Емил Петков
0884 265 112
emil.petkov@theagency.bg
int. 776727