Продава КЪЩА

Съдебна дирекция

Къща с двор, представляващи:
Дворно място с площ 1 020,00 (хиляда и двеста) квадратни метра, съставляващо УПИ II – 406 (втори за четиристотин и шест) квартал 16 (шестнадесет) по плана на село Преселка, община Нови пазар, област Шумен, при граници: от две страни улици, УПИ I – 407, УПИ III – 404, 405, заедно с построените в него сгради, а именно: ЖИЛИЩЕ с площ по данъчна оценка 70,00 (седемдесет) квадратни метра, ЛЯТНА КУХНЯ с площ по данъчна оценка 13,00 (тринадесет) квадратни метра, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА – САЙВАНТ с площ по данъчна оценка 10,00 (десет) квадратни метра, находящи се в село Преселка, община Нови пазар, област Шумен на ул. Аврора 10 (десет)

Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 132/2022 г.,по описа на ЧСИ Даниела Златева, тел. 054802125, 0894373204
Публичната продан ще се проведе в периода от 29.04.2024 до 29.05.2024 г.

АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в публични продани. Купувачите на този имот нямат ангажимент за заплащане на комисиони.

За допълнителна информация:
Апостол Апостолов,
тел.: 0882427900
e-mail: apostol.apostolov@theagency.bg