ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в Перник, кв. Църква

Продава се поземлен имот с площ от 2684 кв.м., идентификатор 55871.35.15, представляващ имот номер 035010, заедно с правото на строеж върху поземления имот за всички сгради и подобрения, които ще се изградят за в бъдеще в този имот. Имотът се намира в землището на кв. ‘Църква’, в местността ‘Ръсин егрек’, град Перник.
Имотът се продава на публична продан чрез ЧСИ Стилиян Бадев, ОС Перник,телефон: 076 600886, като предстои да бъде насрочена такава.