ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, гр. Видин, ж.к. Бонония, парцел ХV.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, кад. идент. 10971.509.1198, гр. Видин, п.к. 3700, ж.к. Бонония, ул. Ген. Кръсто Маринов, вид територия: Урбанизирана, НТП: Незастроен имот за жилищни нужди, площ 850 кв.м., стар номер 5623, кв.93, парцел ХV.