Поземлен имот 91 в гр. Видин.

Поземлен имот 91, кв. 501Б, с площ 284 кв.м., кад. идент. 10971.501.60; с адрес: гр. Видин, ул. Гладстон 51.