Парцел в обл. Враца

Поземлен имот с идентификатор 12259.244.31, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с площ от 1300 кв.м. Трайно предназначение на територията: Горска. Начин на трайно ползване: Широколистна гора. Отдел/подотдел; 383/61. Вид на гората/вид на подотдела: Превръщане/ издънково насаждение.
Имотът ще бъде предмет на публична продан с начална цена 880 лв., по ИД 20197220400238, по описа на ЧСИ Георги Борисов от от 12.11.2023 г. до 12.12.2023 г.