Парцел в м-ст Лиляшка Могила

Поземлен имот с идентификатор 12259.244.18, гр. Враца, общ. Враца, Адрес на поземления имот: местност ЛИЛЯШКА МОГИЛА, с площ от 4700 /четири хиляди и седемстотин кв.м./. Трайно предназначение на територията: Горска. Начин на трайно ползване: Широколистна гора. Отдел/подотдел: 383/ ю. Вид на гората/ вид на подотдела: Превръщане/ издънково насаждение.
Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 20197220400238, по описа на ЧСИ Георги Борисов от от 12.11.2023 г. до 12.12.2023 г.