НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Плевен, м. Кайлъка.

НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ 3.590 дка., съставляващ поземлен имот 10569, кв.444 и 446, кад. идент. 56722.666.202, находящ се в гр. Плевен, м. Кайлъка.