Магазин в Пловдив

42,40% ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.523.1888 ,разположен в град Пловдив, ул. Славянска 47, с предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план 1888 , квартал 481 по плана на Трета градска част, парцел III-1888 с площ на имота по кадастрална карта 247 кв.м., ведно със СГРАДА (САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ) с идентификатор 56784.523.1888.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в град Пловдив, ул. Славянска 47 на един етаж, със застроена площ от 56 кв.м, с предназначение: сграда за търговия, КАКТО и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда идентификатор 56784.523.1888.1.3, етаж първи, със застроена площ от 43.90 кв.м, с предназначение: за търговска дейност, който самостоятелен обект се намира в Сграда 1, която съгласно документ за собственост представлява двуетажна масивна жилищна сграда, построена в лицевата част на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.523.1888.

За имота има дължимо ДДС.

Описаните обекти могат да се продават поотделно.

Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 212 от 2021, по описа на ЧСИ Стефан Горчев, тел. 032 650 072.