ФЕРМА, с. Стубел, община Монтана

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 0000209 в землището на с. Стубел, община Монтана, с площ от 13041 кв.м., с начин на трайно ползване – производствен терен, ведно с построените в имота сгради, както следва:
1. Сграда – компресорна, със застроена площ от 113 кв.м.
2. Трансформаторен пост, със застроена площ от 15 кв.м.
3. Сграда за ремонтна работилница, със застроена площ от 749 кв.м.
4. Сграда – административна към промишлено предприятие, с площ от 102 кв.м.
5. Битово помещение, с площ от 11 кв.м.
6. Сграда за ремонтна работилница, с площ 825 кв.м.
7. Сграда за ремонтна работилница, с площ 397 кв.м.
както и:
8. Склад за зърнени храни, със застроена площ от 360 кв.м. и Склад за зърнени храни със застроена площ от 449 кв.м. и двете заедно с правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 300029;
9. Сграда с друго предназначение, със застроена площ от 55 кв.м., заедно с правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 300027;
10. Сграда с друго предназначение, със застроена площ от 44 кв.м., заедно с правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 300027;