ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА с двор, с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич

Къща с двор, представляващи:
УПИ с площ 570 кв.м., съставляващ част от имот пл. номер 84, включен в УПИ VII от кв. 31, целия с площ от 1 200 кв.м., ведно с построената в него едноетажна къща с площ 70 кв.м., находяща се в с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич.