Два парцела в Гълъбово

1. Урегулиран поземлен имот, с площ от 870 кв.м., представляващ УПИ XV-1634, ведно с находящите се в имота постройки и подобрения, представляващи двуетажна масивна жилищна сграда, едноетажна масивна жилищна сграда – лятна кухня и др., находящ се в град Гълъбово, ул. ‘Беласица’ 4.
2. Урегулиран поземлен имот, с площ от 470 кв.м., представляващ УПИ XIV-1634, заедно с находящите се в имота постройки и подобрения – гараж и складови помещения, находящ се в град Гълъбово, ул. ‘Беласица’ 4.
Двата имота ще се продават в съвкупност.