8 ноември, 2023
Поземлен имот с идентификатор 12259.244.18, гр. Враца, общ. Враца, Адрес на поземления имот: местност ЛИЛЯШКА МОГИЛА, с площ от 4700 /четири хиляди и седемстотин кв.м./. Трайно предназначение на територията: Горска. Начин на трайно ползване: Широколистна гора. Отдел/подотдел: 383/ ю. Вид на гората/ вид на подотдела: Превръщане/ издънково насаждение. Имотът ще бъде предмет на публична продан...
Вижте повече
8 ноември, 2023
Поземлен имот с идентификатор 12259.244.31, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с площ от 1300 кв.м. Трайно предназначение на територията: Горска. Начин на трайно ползване: Широколистна гора. Отдел/подотдел; 383/61. Вид на гората/вид на подотдела: Превръщане/ издънково насаждение. Имотът ще бъде предмет на публична продан с начална цена 880 лв., по ИД 20197220400238, по описа на...
Вижте повече
26 октомври, 2023
Къща – Жилищна сграда с площ от 45 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 27 кв.м., гараж със застроена площ от 24 кв.м., стопански постройки – 2 бр. съответно с площ от 19 кв.м. И 32 кв.м., построени в дворно място с площ от 2 830 кв.м. GPS: 43.410889, 23.930767 Имотът ще бъде предмет...
Вижте повече
25 май, 2022
Продава се УПИ, в с. Згориград,общ.Враца. Имотът е предмет на публична продан по изпълнително дело No 195 от 2021 г. при ЧСИ Иванка Цонкова. Продаваме и съседния парцел с площ 820кв.м.
Вижте повече