Поземлен имот с идентификатор 56126.601.3682,с площ от 4 424 кв.м., начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар номер 3682, квартал 310, парцел IX,заедно с построените в него: промишлена сграда с идентификатор 56126.601.3682.1, със застроена площ от 1477 кв.м., административна сграда с идентификатор 56126.601.3682.2 със застроена площ от 66 кв.м., сграда
Вижте повече
Магазин, с идентификатор 65334.300.3202.2.219, площ 18,71 кв.м. и 7,92 кв.м. прилежащи ид.ч. от общите части на сградата, в която се намира и от правото на строеж върху мястото, с адрес на имота: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. Банска 4, вх. А, ет. -1, обект: Магазин 22
Вижте повече
Магазин, с идент. 65334.300.3202.2.218, площ от 66.01 кв.м. и 27,93 кв.м. ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, в която се намира и от правото на строеж върху мястото, с адрес: гр. Сандански, МОЛ Сандански, ул. Банска 4, вх.А, ет. – 1, обект: Магазин 25.
Вижте повече
Промишлени сгради – Поземлен имот 65334.106.30, територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 6 601 кв.м., заедно с построените в имота Склад за промишлени стоки със застроена площ от 580 кв.м. и включващ Административна сграда с РЗП 823.18 кв.м.; Метален навес със застроена площ от 342.55 кв.м.; Метален навес със застроена площ от 194.40
Вижте повече
Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад. идентентификатор 56126.601.3559, гр. Петрич, ул. Струма, площ 2618 кв.м., ведно с построената в него промишлена сграда с идент. 56126.601.3559.1, със застроена площ 63 кв.м. Имотът е част от бивша производствена база. Подходящ е за изграждане на логистична или промишлена база. Имотът ще бъде предмет на публична продан по изпълнително
Вижте повече
Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идент. 56126.601.3560, в гр. Петрич, ул. Струма, с площ от 5 496 кв.м. Теренът е настлан с бетонова настилка. Имотът е бил част от производствена и складова база. Подходящ е за логистична или производствена база. Имотът ще бъде предмет на публична продан по изпълнително дело 171 от 2014 г., по
Вижте повече