16 май, 2024
Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51584.122.30 (пет едно пет осем четири точка едно две две точка три нула), находящ се в село Николаевка, община Суворово, област Варна, местност „МАЛКАЯ“, с площ от 1000кв.м. (хиляда квадратни метра), представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: Ливада, трета категория на земята. При граници и съседи на...
Вижте повече
Земеделска земя
9 май, 2024
Продават се поземлени имоти 32 бр. с обща площ от 22,199 дка, находящи се в местност БЕКЧИ ТЕПЕ, в землището на село Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна. Имоти с идент. от 14653.135.129 до 14653.135.139 и 14653.135.108 се продават в цялост. Имоти с идент. от 14653.135.109 до 14653.135.127 и идент. 14653.134.15 се продават в идеални...
Вижте повече
Съдебна дирекция
10 април, 2024
4.006 дка. /четири точка нула нула шест декара/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21988.128.68 /две едно девет осем осем точка едно две осем точка шест осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-940/18.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Долище, Община Аксаково, Област Варна, местност...
Вижте повече
9 февруари, 2023
  Апартаментен комплекс за инвестиция и довършване от затворен тип, на втора линия от морския бряг в гр.Бяла. Предлаганият имот представлява парцел от 5,8 декара и сграда сграда с РЗП 3575,80 кв.м, състояща се от 48 (10 три-стайни и 38 дву-стайни) апартамента. Сградата е на етап АКТ 15 и 16 и се намира в квартал...
Вижте повече
22 декември, 2022
Продава се 1/2 от АПАРТАМЕНТ, находящ се в град Варна,Център, ул.Македония 126, вх.Б,ет.5,ап.56 със застроена площ от 99.11 кв.м.,състоящ се от дневна, две спални,кухня,баня с тоалетна,тоалетна,две тераси, ведно с ТАВНСКО ПОМЕЩЕНИЕ 10 с полезна площ от 12.24 кв.м. и 1.5252 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Имота се...
Вижте повече