14 февруари, 2023
Имот с кадастрален номер 14831.6503.1066 с площ от 934 кв.м., ведно с построените върху него сгради : 14831.6503.1066.3- по кадастър е едноетажна сграда със ЗП от 224 кв.м., а вторият етаж, на груб строеж с РЗП от 300 кв.м. ; 14831.6503.1066.2 -Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 47 кв. м по кадастър; 14831.6503.1066.1- Селскостопанска...
Вижте повече
22 декември, 2022
УПИ Х-1612 в кв. 143 по плана на гр. Ихтиман, с площ от 2656.00 кв.м., идентичен с имот пл. 1612 с площ от 2656.00 кв.м., включен в УПИ, разделен на два нови УПИ: УПИ за промкомбинат и нов УПИ Х-1612, ведно с всички трайно закрепени подобрения, ведно с построената в поземления имот сграда, представляваща топлоцентрала,...
Вижте повече
23 юли, 2020
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XLI – ‘За комплексно обществено обслужване, търговска и административна дейност и трафопост’, в кв. 202 по плана на гр. Ботевград, с площ от 6725 кв.м., с уредени регулационни сметки, включително и върху всички подобрения в гореописания урегулиран поземлен имот, както и върху инкорпорираното в правото на собственост върху урегулирания поземлен имот, право...
Вижте повече