5 март, 2024
Поземлен имот 05815.41.56, област София, община Ботевград, гр. Ботевград, м. БЕНЧОВСКА КОРИЯ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 3359 кв. м, стар номер 041056. GPRS координати:42.924686, 23.782596 За повече информация: Ялдъз Кунгю mob: 0882 037532 yaldaz.kungyu@theagency.bg int. 1252412
Вижте повече
7 ноември, 2023
Поземлен имот на магистрала Струма, с площ от 2 584 кв. м., кадастрален номер 55871.35.15, находящ се в гр. Перник, общ. Перник, в землището на кв. Църква, в местност Ръсин Егрек, заедно с правото на строеж върху поземления имот. Вид територия: Урбанизирана, Предназначение: За търговски обект, комплекс. Локация: https://maps.app.goo.gl/969Fde3BJiYPB5D37 Имотът ще бъде предмет на публична...
Вижте повече