29 август, 2023
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 577 кв. метра, ведно с построената КЪЩА, състояща се от две стаи, коридор и кухня, със застроена площ от 62 кв. метра, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота. Имотът се намира е с. Методиево, община Добричка, област Добрич. Имотът ще бъде предмет на...
Вижте повече
1 септември, 2020
Къща с двор, представляващи: УПИ с площ 570 кв.м., съставляващ част от имот пл. номер 84, включен в УПИ VII от кв. 31, целия с площ от 1 200 кв.м., ведно с построената в него едноетажна къща с площ 70 кв.м., находяща се в с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич.
Вижте повече