7 юни, 2024
НЕДВИЖИМ ИМОТ от 860.00 кв.м. /осемстотин и шестдесет/ квадратни метра, включени в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XI-145 /единадесет – сто четиридесет и пет/, целият с площ от 985.00 /деветстотин осемдесет и пет/ квадратни метра, попадащ в квартал 36 /тридесет и шест/ по сега действащия кадастрален и регулационен план на село Тръстиково, Община Варна, Област Варна,...
Вижте повече